Dünyada Uygulanan Seçim Sistemleri Işığında Türkiye için Alternatif Seçim Sistemi Önerileri


NİŞANCI Ş., ÖZDEMİR A.

Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.21, no.2, pp.723-745, 2017 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Alternatıve Electoral System Proposals for Turkey in Light of The Revıew of Other Electoral Systems Thorughout The World

Abstract: The notion of election emerged in the Ancient Greek polis and it was subjected to various transformations theretofore. Different combinations of “Political stability” and “representative justice”, which have been the two foundational components of this notion since antiquity, gave rise to the concept of electoral systems. A varity of electoral systems have been practiced throughout the world, but the purpose of all of these systems is to prioritize one of these compoents over the other or to find a balance between them. The purpose of this study, in this regard, is to investigate the various electoral systems which are applied around the world and to explore alternative electoral systems which can be developed in Turkey. The departure point for this endevour is to offer suggestions towards finding a balance between “political stability” and “representative justice”  in the Turkish electoral system which is prone to change at all times.  

Keywords: Electoral Systems, Political Stability, Political Instability, Representative Justice, General Elections in Turkey.

Dünyada Uygulanan Seçim Sistemleri Işığında Türkiye için Alternatif Seçim Sistemi Önerileri

Öz: Seçim olgusu kendine özgü şartları içinde, ilk kez yüzyıllar önce Antik Yunan site devletlerinde ortaya çıkmış ve bu olgu günümüze kadar birçok değişikliğe uğramıştır. Antik Çağ'dan günümüze kadar olan süreçte bu olgunun temelde iki yönünü teşkil eden "siyasal istikrar" ve "temsilde adalet" ilkelerinin farklı bileşimleri "seçim sistemi/seçim sistemleri" kavramını ortaya çıkarmıştır. Dünyada birçok seçim sisteminin uygulanmasına karşın, bütün seçim sistemlerinin hedefi, bu iki amaçtan birini diğerine öncelemek, ya da ikisi arasında belirli bir denge sağlamaktır. Bu çerçevede çalışmanın amacı da, dünyada farklı uygulamaları olan seçim sistemlerini incelemek ve bu bilgiler ışığında Türkiye için mevcut uygulamanın dışında yeni seçim sistemi alternatifleri sunmaktır. Çalışma konusunun belirlenmesinde, Türkiye’de her an değişme ihtimali olan seçim sistemi için siyasal istikrar ve temsilde adalet optimizasyonuna dair öneriler sunabilme isteği etkili olmuştur.

Anahtar Kelimeler: Seçim Sistemleri, Siyasal İstikrar, Siyasal İstikrarsızlık, Temsilde Adalet, Türkiye'de Genel Seçimler.