Işığın Madde ile Etkileşimi Ünitesinin Yapay Zekâ Sisteminin Kullanılarak Öğretilmesi


Creative Commons License

KESLER S., YALÇIN P., ÖZ R.

1. ULUSAL EĞİTİMDE YAPAY ZEKA UYGULAMALARI KONGRESİ, Şanlıurfa, Turkey, 28 June 2021, pp.93-94

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Şanlıurfa
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.93-94
  • Erzincan Binali Yildirim University Affiliated: Yes

Abstract

Son zamanlarda meydana gelen yeni Koronavirüs Hastalığı (COVID-19) sebebi ile okullar kapatılarak eğitim öğretim uzaktan eğitim verilmeye başlanmıştır. Bu süreçte gelişen teknoloji ile birlikte eğitimde yenilikler yapılması zorunlu hale gelmiş, teknolojinin nimetlerinden yararlanarak eğitimöğretim aksatılmamıştır. Bu yeniliklerden biri olan yapay zekâ uygulamaları öğrenmeyi kolaylaştırıcı araçlardan biri olmuştur. Bu amaç doğrultusunda bu çalışmada 7. sınıf Fen Bilimleri dersi “Işığın Madde ile Etkileşimi” ünitesi ve “Fiziksel Olaylar” öğrenme alanında yer alan kazanımların yapay zekâ sistemleri kullanılarak öğretilmesinin, MEB programının öngördüğü öğretim modellerine göre etkili olup olmadığını belirlemek amaçlanmıştır. Araştırma Doğu Anadolu Bölgesi’nin küçük ölçekli bir ilinde bulunan ve gerekli araştırma izinleri alınan ortaokullarda yapılmıştır. Bu il merkezinde yer alan iki ortaokul ve ilçede bulunan iki ortaokul olmak üzere toplamda dört farklı ortaokulda çalışma gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın örneklemini 2020/2021 eğitim-öğretim yılında çalışmamızı gerçekleştirdiğimiz 4 farklı ortaokuldaki 7. sınıfta bulunan öğrenciler oluşturmaktadır. Çalışma aşamasında ışığın çeşitli maddeler ile etkileşimi sonucunda yansıma, soğurma ya da kırılma özelliklerinin tahmin edilmesi için MATLAB programı kullanılarak web tabanlı bir yapay sinir ağı modeli geliştirilmiştir. Geliştirmiş olduğumuz web tabanlı öğretim programı çok modlu etkileşim (multimodal inter action) esasına dayanmaktadır. Geliştirmiş olduğumuz web tabanlı öğretim programında çalışmaya katılan tüm öğrencilere ait kullanıcı adı ve parolalar oluşturulmuş kendilerine ait sayfada işlem yapmaları sağlanmıştır. Yansız atama ile oluşturulan deney ve kontrol gruplarına, araştırmacı tarafından geliştirilen 20 soru 4 öncülden meydana gelen çoktan seçmeli başarı testi uygulamadan önce ön test ve uygulama bitiminde son test şeklinde akademik başarıyı ölçmek amacıyla araştırmaya katılan öğrencilere uygulanmıştır. Çalışma sonunda deney grubunda bulunan uygulamaya katılan öğrencilere açık uçlu sorulardan oluşan yarı yapılandırılmış görüşme formu uygulanmıştır. Uygulamadan elde edilen istatistiksel verilere göre grupların puanları arasındaki farklılıklar belirlenecektir. İstatistik işlemlerin gerçekleştirilip verilerin değerlendirilmesinden sonra akademik başarının deney grubu lehine anlamlı farklılık gösterip göstermediği belirlenecektir. Görüşme formundan elde edilen bilgiler ile öğrencilerin uygulamaya ait düşünceleri nicel olarak elde edilen istatistiksel veriler ile beraber yorumlanarak sonuç oluşturulacaktır. Gerçekleştirilen çalışmanın dikkate alınan konu üzerinde yapılan çalışma olarak ilk olduğu için yapılacak olan diğer çalışmalara ve alanyazına katkıda bulunacağı söylenebilir.