MACHIAVELLI FROM THE PERSPECTIVE OF ANTONIO GRAMSCI


Creative Commons License

Yalçin M. A.

4. INTERNATIONAL NEW YORK ACADEMIC RESEARCH CONGRESS, New York, United States Of America, 15 - 16 January 2022, pp.99-104

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: New York
  • Country: United States Of America
  • Page Numbers: pp.99-104
  • Erzincan Binali Yildirim University Affiliated: Yes

Abstract

Machiavelli From The Perspective of Antonio Gramsci

 

Muhammed Akif Yalçın

Erzincan Binali Yıldırım University, Faculty of Arts and Sciences, Department of Sociology, Research Assistant, Erzincan, Turkey

ORCID Code: 0000-0002-1356-6455

 

ABSTRACT

 

The Italian thinker Machiavelli left works in various fields such as politics, history and theatre. Undoubtedly, the most famous of these works is “The Prince”. After the "Prince", "discourses" and "mandrake" are also more prominent than the other works of the thinker. The encompassing of the theoretical side of the "Prince" created a new center for those who wanted to produce ideas in the political field after Machiavelli. This center is now the thoughts in the political field; It points to an area where one can think independently of normative rules, moral principles, and naive comments. With the "Modern Prince", Gramsci makes a modernist adaptation in line with this political and intellectual influence caused by Machiavelli. Machiavelli's "Prince" has now turned into a "political party" in Gramsci. This study includes the analysis of Machiavelli's political thoughts with a Gramscian reading. According to Gramsci, the clarity in the process of conveying the general style and thoughts in Machiavelli's works is very clear. In particular, Machiavelli's "realism" and the potential to transform his ideas into active actions and his use of concrete instruments determined the principles of Gramsci's Modern Prince. In addition, according to Gramsci, who defended the invalidity of ethical and moral-centered interpretations of the Florentine thinker by others, Machiavelli should be considered within the context of his time and the conditions in which he lived. Gramsci discusses the view that the distinction between the modern prince and the ruler and the ruled, based on the ideas of Machiavelli, is a problem area related to the essence of political structures. In addition, it is emphasized that there are principles such as separation of powers and parliamentarism in Machiavelli's work, but still, Machiavelli is a party to a compelling will. According to Gramsci; The most important point where Machiavelli differs from the thinkers before him; is that it offers non-utopian and realistic approaches to practice.

 

 

Keywords: Gramsci, Modern Prince, Machiavelli, Prince, Ethics

 

References

 

Gramsci, Antonio: Modern Prens Machiavelli, Siyaset ve Modern Devlet Üzerine, (Çev.: Pars Esin), Dipnot Yayınları, Ankara 2014.

 

Machiavelli, Niccolo, Adamotu, (Çev.: Samim Sinanoğlu), Milli Eğitim Basımevi, İstanbul 1951.

 

Machiavelli, Niccolo, Prens, (Çev.: Hasan İlhan), Sayfa Yayınları, İstanbul 2010.

 

Niccolo Machiavelli, Titus Livius’un İlk On Kitabı Üzerine Söylevler, (Çev.: Alev Tolga), Say Yayınları, İstanbul 2009.

 

Yılmaz, Levent, “Machiavelli Galiba Büyük Bir Şaka”, Cemal Bâli Akal (Haz.): Machiavelli, Makyavelizm ve Modernite, (43-50) Dost Kitabevi Yayınları, Ankara 2012.

Antonio Gramsci’nin Perspektifinden Machiavelli   

 

Muhammed Akif Yalçın

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Sosyoloji Bölümü, Araştırma Görevlisi, Erzincan, Türkiye

ORCID Code: 0000-0002-1356-6455

 

ÖZET

 

İtalyan düşünür Machiavelli siyaset, tarih ve tiyatro gibi çeşitli alanlarda eserler bırakmıştır. Şüphesiz bu eserlerin içinde en çok ünleneni “Prens”tir. Prens’in ardından “söylevler” ve “adamotu” da düşünürün diğer eserlerinden daha ön plandadır. Prensin teorik yanının kuşatıcılığı, Machiavelli’den sonra siyasal alanda düşünceler üretmek isteyenler için yeni bir merkez oluşturmuştur. Bu merkez artık siyasal alandaki düşüncelerin; normatif kurallardan, ahlaki ilkelerden, safdilli yorumlardan bağımsız düşünülebileceği bir alanı işaret etmektedir. Modern Prens ile Gramsci, esasta Machiavelli’nin neden olduğu bu siyasal ve düşünsel etki doğrultusunda modernist bir uyarlama yapmaktadır. Machiavelli’nin Prens’i, Gramsci’de artık “Parti”ye dönüşmüştür. Bu çalışma Machiavelli’nin siyasal düşüncelerinin Gramscici bir okuma ile incelemesini içermektedir. Gramsci’ye göre, Machiavelli’nin eserlerindeki genel üslup ve düşüncelerini aktarma sürecindeki açıklık çok nettir. Özellikle Machiavelli’nin “gerçekçiliği” ve ortaya koyduğu düşüncelerin aktif eylemlere dönüşebilme potansiyeli ve somut enstrümanları kullanması Gramsci’nin Modern Prens’inin ilkelerini belirlemiştir. Ayrıca Floransalı düşünüre dair başkaları tarafından yapılan etik ve ahlak merkezli yorumların geçersizliğini savunan Gramsci’ye göre Machiavelli, döneminin ve yaşadığı şartların içinde ele alınmalıdır. Gramsci Modern Prens ile Machiavelli’nin düşüncelerinden hareketle hükmeden ve hükmedilen ayrımlarının siyasal yapıların özüne ilişkin bir sorun sahası olduğu görüşü üzerinde tartışmaktadır. Bunun yanında Machiavelli’nin eserinde güçler ayrılığı ve parlamentarizm gibi ilkelerin bulunduğunu fakat yine de Machiavelli’nin buyurucu bir iradenin tarafı olduğu vurgulanmaktadır. Gramsci’ye göre; Machiavelli’nin kendinden önceki düşünürlerden ayrıldığı en önemli nokta; onun ütopik olmayan ve pratiğe ilişkin gerçekçi yaklaşımlar sunmasıdır.

  

 

 

Anahtar Kelimeler: Gramsci, Modern Prens, Machiavelli, Prens, Etik

 

Kaynakça

Gramsci, Antonio: Modern Prens Machiavelli, Siyaset ve Modern Devlet Üzerine, (Çev.: Pars Esin), Dipnot Yayınları, Ankara 2014.

 

Machiavelli, Niccolo, Adamotu, (Çev.: Samim Sinanoğlu), Milli Eğitim Basımevi, İstanbul 1951.

 

Machiavelli, Niccolo, Prens, (Çev.: Hasan İlhan), Sayfa Yayınları, İstanbul 2010.

 

Niccolo Machiavelli, Titus Livius’un İlk On Kitabı Üzerine Söylevler, (Çev.: Alev Tolga), Say Yayınları, İstanbul 2009.

 

Yılmaz, Levent, “Machiavelli Galiba Büyük Bir Şaka”, Cemal Bâli Akal (Haz.): Machiavelli, Makyavelizm ve Modernite, (43-50) Dost Kitabevi Yayınları, Ankara 2012.