OSMANLIDA KAYSERİ KAZA VE NAHİYE ADLARININ KÖKENİ ÜZERİNE


Creative Commons License

Ayvaz M. A.

4. ULUSLARARASI ERCİYES BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR KONGRESİ, Kayseri, Turkey, 16 - 17 October 2020, pp.44

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Kayseri
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.44
  • Erzincan Binali Yildirim University Affiliated: Yes

Abstract

Özet

Oluşumunda tabiat, iklim ve kültür tesirinin bariz bir şekilde görüldüğü yer adları, günümüze ulaşmış birer kültür mirasıdır. Yer adlarının oluşma ve şekillenme gerekçelerine sosyal bilimlerin birçok şubesinde cevap bulmak mümkündür: coğrafya, tarih, toplum bilimi (sosyoloji), budun bilimi (etnografya), halk bilimi (folklor), yazı bilimi (grafoloji), eski yazı bilimi (paleografya), kazı bilimi (arkeoloji)Dil bilimi ve onun dallarından ad bilimi (onomastik), yer adı bilimi (toponimi) ve köken bilimi (etimoloji) gibi disiplinler de yer adlarının oluşmasını, şekillenmesini ve yolculuğunu araştırır, inceler.

Herhangi bir sebepten ötürü yurdunu kısa vadeliğine değiştiren veya uzun vadeli bir değişime mecbur tutulan insan; ilk defa karşılaştığı kültür ürünlerini, kendi dilinin sesletim özelliklerine göre önce tanımlama, sonra adlandırma çabasına girer. İlk kez karşılaşılan başat kültür ve onun ürünleri, bu başat kültürün etkisine maruz kalan kültürün diline etki eder. Böyle bir etki, dilin katmanlaşmasının sebeplerinden sadece biridir.

Çalışma, Osmanlı döneminde Kayseri’ye dâhil kaza ve nahiye adlarının kökeni üzerinde durmaktadır. Osmanlıda taşra yönetiminin idari statülerini ve toprak yönetimlerini düzenlemek için sıklıkla tüzük değişiklikliğine gidildiği malumdur. Böyle değişikliklerle yerelde oldukça ağırlaşan bürokrasiye bir çekidüzen vermek ve çağın gereklerine uygun idari birimler oluşturmak amaçlanmıştır. Bununla beraber XIX. yy.da cereyan eden azınlıkların ayrılıkçı ve bölücü hareketlerini önleme düşüncesi, bu tarz düzenlemeleri zorunlu hâle getirmiştir. Bu bağlamda Rumeli’yi esas alan ve 1864’te yürürlüğe giren Vilayet Nizamnamesi ile Anadolu’yu esas alan 1871 İdare-i Umumiye-i Vilayet Nizamnamesi dikkat çekicidir.

Çalışma 3 bölümden oluşmaktadır: Giriş, inceleme ve sonuç. Giriş bölümü; Kayseri, yer adları çalışmalarının durumu, bu çalışmanın amacı ve yöntemi hakkındadır. İnceleme bölümü; Kayseri’ye bağlı kaza ve nahiye adlarının tek tek kökeni hakkında değerlendirmeleri ihtiva eder. Sonuç bölümü ise bu ve benzer çalışmalar hakkındaki çıkarımlar üzerinedir.

Tahir Sezen tarafından hazırlanan ve Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan Osmanlı Yer Adları, bu çalışmanın âdeta rehberidir. T.C. Dâhiliye Vekâleti’nce 1928’de eski harflerle yayımlanan Son Teşkilatı Mülkiyeye Göre Köylerimizin Adları, Cumhuriyet öncesi yer adlarının o dönemki güncel hâlini tespit etmede sıklıkla başvurulan yardımcı kaynaktır. Bununla birlikte Şemseddin Sami’nin Kâmûsu’l-Alâm adlı sözlüğünden de yer yer istifade edilmiştir.

 

Anahtar Kelimeler: Yer Adları, Osmanlıda Kayseri, Kayseri Kaza ve Nahiyeleri.