Examination of the Relationship Between Irrational Performance Beliefs and Levels of Anxiety of Elite Athletes in Sports


Akcan İ. O., Yılmaz P., Şar H., Ölmez C.

Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, vol.12, no.4, pp.1967-1978, 2023 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Bu çalışmanın amacı, elit sporcuların akıldışı performans inançları ile kaygı düzeyleri arasındaki ilişkiyi incelemektir. Araştırma, yaşları 15 ile 55 arasında değişen 285 erkek ve kadın elit sporcunun gönüllü katılımıyla gerçekleştirilmiştir. Araştırma sürecinde sporcuların sporda akıldışı performans inançları ve kaygı düzeyleri incelenmiştir. Bu amaçla Akıldışı Performans İnançları Envanteri-2 ve Sporda Kaygı Ölçeği-2 kullanılmıştır. Sporcuların kaygı düzeyleri ve akıldışı performans inançları, cinsiyet ve spor türü değişkenleri dikkate alınarak incelenmiştir. Karşılaştırmalı analizler için tek yönlü ANOVA testi, ilişkisel incelemeler için ise Pearson Korelasyon analizi kullanılmıştır. Bulgular, kadın sporcuların daha kaygılı olduğunu ortaya koymuştur. Ayrıca, spor disiplinlerine göre yapılan incelemede, sporcuların kaygı düzeyleri ile akıldışı performans inançları arasındaki farklılıkların spor türüne bağlı olarak değiştiği bulunmuştur. Genel incelemede, sporcuların kaygı düzeyleri ile akıldışı performans inançları arasında anlamlı ilişkiler bulunmuştur. Sonuç olarak, sporcuların kaygı düzeyleri akıldışı performans inançlarını etkilemekte ve bu ilişki cinsiyetler ve spor disiplinleri arasında farklılık göstermektedir.