Üniversite Öğrencilerinin Yeşil Muhasebe Konusundaki Algıları ve Farkındalıkları: Bir Üniversite Örneği


Creative Commons License

Tarsuslu S. , Koçyiğit S. Ç.

Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Dergisi, cilt.23, ss.326-340, 2020 (Hakemli Üniversite Dergisi)

  • Cilt numarası: 23 Konu: 1
  • Basım Tarihi: 2020
  • Doi Numarası: 10.29249/selcuksbmyd.643299
  • Dergi Adı: Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Dergisi
  • Sayfa Sayıları: ss.326-340

Özet

Bu çalışmanın amacı üniversite öğrencilerinin yeşil muhasebe konusundaki algı ve farkındalık düzeyini ölçmek ve bu algı ve farkındalık düzeyinin demografik değişkenlerden etkilenip etkilenmediğini belirlemektir. Çalışmaya Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde eğitim gören 215 “İşletme” ve “Sağlık Yönetimi” bölüm öğrencileri katılmıştır. Veriler “Kişisel Bilgi Formu” ve “Yeşil Muhasebe Algı ve Farkındalık Ölçeğiile toplanmıştır. Yeşilmuhasebealgıvefarkındalıkölçeğiortalaması(x̄=2.30±0.50) olarak tespit edilmiştir. Katılımcıların Yeşil Muhasebe Algısıboyutortalaması(x̄=3.11±0.55) “Çevre Bilinci(x̄=2.38±0.52), “Yeşil Muhasebe Eğitimi(x̄=3.08±0.75) ve Yeşil Muhasebe Farkındalığı(x̄=2.88±0.58) boyutlarına göre ortalamalarının daha yüksek olduğu saptanmıştır. Ayrıca öğrencilerin yeşil muhasebe algı ve farkındalıkları ile bölüm, muhasebe alanında staj veya iş tecrübesi, yaş, sınıf, akademik ortalama, mezun olduktan sonra yapmayı düşündüğünüz meslek gibi değişkenler arasında istatistiksel olarak anlamlılık tespit edilmiştir. Sonuç olarak öğrencilerin yeşil muhasebe algı ve farkındalıkları demografik değişkenlere göre işletme bölümü öğrencilerinde, muhasebe alanında staj veya iş deneyimi olanlarda, 25 ve üstü yaşa sahip, 4. sınıf olan, ortalaması 2,51-3,00 ve 3,51-4,00 arasında ve mezun olduktan sonra mali müşavirlik-muhasebecilik mesleğini seçmeyi düşünen öğrencilerde daha yüksek olduğu belirlenmiştir.

The aim of this study is to measure the perception and awareness level of university students about green accounting and to determine whether this perception and awareness level is affected by demographic variables. The study 215 "Business Administration" and "Health Management" students attending Faculty of Economics and Administrative Sciences of Erzincan Binali Yıldırım participated. The data were collected by "PersonalInformation Form" and "Green Accounting Perception and Awareness Scale". Green accounting perception and awareness scale average (x̄=2.30±0.50) was determined. Participants of the "Green Accounting Perception" size average (x̄=3.11±0.55) "Environmental Awareness" (x̄=2.38±0.52), "Green Accounting Education" (x̄=3.08±0.75) and "Green Accounting Awareness" (x̄=2.88±0.58) were found to have higher averages than their size. In addition, students' green accounting perception and awareness, department, accounting internship or work experience, age, class, academic average, after graduation have been determined as statistically significant differences between the variables such as profession. As a result, the students' green accounting perception and awareness according to the demographic variables of the business department students, accounting or work experience in the field of accounting, with 25 years of age and older, the 4th grade is between 2.51-3.00 and 3.51-4.00 and, after graduation, it is determined thatstudents who are considering to choose the profession of financial consultancy-accountancy are higher.