The Relationship Between Job Satisfaction and Job Security Perception: The Case of Construction Workers


Creative Commons License

Demir E., Ensari Özay M., Uçan R., Kayhan H.

International Journal of Advances in Engineering and Pure Sciences, vol.33, no.1, pp.58-63, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

İnşaat sektörü, iş kazalarının yoğun olarak görüldüğü çok tehlikeli işkollarından biridir. İnşaat sahalarında çalışan işçiler için çalışma alanlarında birçok tehlike ve risk vardır. İnşaat işçilerinin iş güvenliği konusundaki algılarının arttırılması, sektördeki iş kazalarının ve iş kazaları sebebiyle oluşan hasarın azaltılması bakımından önem arz etmektedir. İnşaat işçileri arasında yürütülen bu araştırmayla iş doyumu ile iş güvenliği algısı arasındaki ilişki ve bu ilişki düzeyinin ortaya çıkarılması hedeflenmiştir. Çalışanların iş doyumu ve iş güvenliği algı düzeylerinin belirlenmesi için anket yöntemi kullanılmış ve 161 inşaat işçisiyle yüz yüze görüşülmüştür. Araştırma için kullanılan anket 3 bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde demografik özellikleri belirlemek için oluşturulan 6 soruya, ikinci bölümde iş doyumu düzeyi için kullanılan Minnesota İş Doyumu Ölçeğine yer verilmektedir. Üçüncü bölümde ise iş güvenliği algı düzeyini belirlemek için kullanılan İş Güvenliği Ölçeği bulunmaktadır. Yapılan araştırma neticesinde toplanan verilerin analizi SPSS 22 istatistik programıyla yapılmıştır. Analizler sonucunda çalışanların iş doyumu seviyesi ile iş güvenliği algısı arasında pozitif yönlü ve çok zayıf bir ilişki bulunduğu ortaya çıkmıştır. Ayrıca iş güvenliği algısı ile yaş grupları arasında anlamlı farklılığın olduğu tespit edilmiştir. Bununla birlikte 26-35 yaş aralığındaki işçilerin algı düzeylerinin diğer yaş gruplarında bulunan işçilere oranla daha yüksek olduğu tespit edilmiştir.