Türk Kültüründe İknanın Atasözleri Bağlamında İncelenmesi


Ceylan F.

Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, no.45, pp.347-362, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Due to the remarkable developments in democracy, human rights, freedoms, production, and information communication technologies in our age, people now have many alternatives in doing almost every job and meeting their own needs throughout their life. Therefore, the place of persuasion in human life, its importance, and usage areas are increasing day by day. The aim of the study in this context is to reveal the importance Turkish society attaches to the phenomenon of persuasion and the factors emphasized on persuasion. When the findings obtained from the content analysis were examined, Turkish society mostly adopted the method of “persuasion” among the methods of changing/creating an attitude. They gave great importance to the “effective and good speech” factor in terms of the characteristics of the person who convince and the factors that facilitate the persuasion. They accepted the “receiver’s structural and knowledge deficiencies” as the factor that makes persuasion difficult. At the end of this study, some suggestions were provided to politicians, researchers, and anyone or any institution interested in the studies on persuasion in Turkish society in the future.

Keywords: Turkish culture, Proverbs, Persuasion.

İçinde yaşadığımız çağda demokrasi, insan hakları, özgürlükler, üretim ve bilgi iletişim teknolojilerinde yaşanan baş döndürücü gelişmelere bağlı olarak insanlar artık yaşam boyu hemen hemen her işini yapmada ve ihtiyaçlarını karşılamada çok fazla alternatifle karşılaşmakta ve tercih yapma durumunda kalmaktadır. Bundan dolayı ikna olgusunun insan hayatındaki yeri, önemi ve kullanıldığı alanlar gün geçtikçe artmaktadır. Bu bağlamda ele alınan çalışmanın amacı, Türk toplumunun ikna olgusuna verdiği önemi ve ikna ile ilgili vurgu yaptığı faktörleri ortaya koymaktır. İçerik analizi yöntemiyle yapılan bu çalışmadan elde edilen bulgular incelendiğinde; Türk toplumunun tutum değiştirme/oluşturma yöntemlerinden en çok “ikna etme” yöntemini benimsediği, ikna edecek kişide olması gereken özellikler ve iknayı kolaylaştıran faktörlerden en çok “etkili ve güzel konuşma” faktörüne önem verdiği ve iknayı zorlaştıran faktörlerden ise en çok “alıcının yapısal ve donanımsal eksiklikleri” faktörüne vurgu yaptığı sonuçlarına ulaşılmıştır. Çalışmanın sonunda bu sonuçlarla ilgili olarak gelecekte Türk toplumu üzerine ikna çalışması yapacak olan politikacılara, araştırmacılara, kısaca konuyla ilgilenen her kişiye veya kuruma bazı öneriler getirilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Türk kültürü, Atasözleri, İkna.