Ebeveynlerin Çocuk Diş Macunu Seçimini Etkileyen Faktörlerin Değerlendirilmesi


Karaca S., Egil E., Duman C., Acar Ezberci S., Tabakçılar Dündar D.

Journal of Ege University School of Dentistry , vol.41, pp.237-241, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Amaç: Türkiye’de piyasada farklı özelliklerde çok sayıda diş macunu bulunmaktadır. Bu çalışmanın amacı ebeveynlerin çocukları için diş macunu seçimini etkileyen faktörlerin değerlendirilmesidir. Gereç ve Yöntem: Ağustos 2018-Aralık 2018 tarihleri arasında İstanbul, Erzincan ve Uşak illerinde çocuk diş hekimliği kliniğine başvuran 1-14 yaş aralığındaki çocukların ebeveynleri tarafından doldurulan anketler ile çalışmanın verileri elde edildi. Ankette ebeveynlerin ve çocuklarının yaş, cinsiyet, eğitim durumu gidi sosyo-demografik verileri ile birlikte diş macun seçimini etkileyen faktörlere karşı tutumları değerlendirildi. Verilerin değerlendirilmesinde deskriptif istatistik ve değişkenlerin karşılaştırmasında Kikare, Mann Whitney U testi, ileri analizler için lojistik regresyon analizi kullanıldı. Bulgular: Üç şehirde toplam 653 anket değerlendirmeye alındı. Katılımcıların illere göre dağılımı; İstanbul 289 (%44,3), Erzincan 201 (%30,8), Uşak 163 (%25) şeklindedir. Çocukların %30,8’i günde iki ve daha fazla, %42,9’u ise günde 1 kere, %25’i haftada bir kere dişlerini fırçalamaktadır, %1,4’ü ise hiç fırçalamamaktadır. Ebeveyn ve çocuğun diş fırçalama sıklıkları arasındaki ilişki incelendiğinde korelasyon zayıf ve istatistiksel olarak anlamlı bulundu (r=0,354, p<0,001). Fluorlu diş macun kullanma tercihleri incelendiği zaman; lise mezunu ebeveynlerin fluorlu diş macunu kullanımı ilköğretim mezunu ebeveynlere oranla 2,97 kat azaldığı, üniversite mezunu ebeveynlerin fluorlu diş macunu kullanımı ise ilköğretim mezunu ebeveynlere oranla 4,1 kat azaldığı görülmektedir. Sonuç: Diş çürüğünü önleyici etki, ebeveynlerin diş macunu tercihini etkileyen en önemli sebeptir ve ebeveynlerin eğitim durumu arttıkça fluorlu diş macun kullanma oranı azalmaktadır. Anahtar Kelimeler: Diş macunu, fluor, fluorsuz diş macunu