Schanz osteotomisi zemininde yapılan total kalça artroplastisinin klinik ve radyolojik sonuçları


Gür V., Akman Y. E., Yalçınkaya M., Çetinkaya E., Lapçin O., Kabukçuoğlu Y. S.

25. Ulusal Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, Antalya, Turkey, 27 October 2015 - 01 November 2017, pp.90

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Antalya
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.90
  • Erzincan Binali Yildirim University Affiliated: No

Abstract

 Schanz osteotomisi geçmişte ileri derece displazik kalçalarda yürüme dengesinin arttırılarak topallamanın azaltılması, kalça abduksiyon ve fleksiyonun hareketlerinin arttılması amacıyla sıklıkla uygulanmış bir yöntemdir. Biyomekanik uyumsuzluk, ağrı ve fonksiyonel yetersizlik sebebiyle bu hastalar günümüzde total kalça artroplastisine ihtiyaç duymaktadırlar. Bu zeminde uygulanan artroplasti tekniğinin sonuçlarının değerlendirilmesi, ileri dönemde yapılacak ameliyatların sonuçlarının başarısını arttıracaktır.Araştırmanın amacı kalça displazisi sebebiyle Schanz osteotomisi uygulanmış olan ve kalça displazisi zemininde koksartroz sebebiyle total kalça displazisi ameliyatı geçirmiş olan hastaların klinik ve radyolojik değerlendirmesinin yapılmasıdır. Yöntem: Çalışmaya toplamda 9 hasta (8 kadın, 1 erkek) dahil edildi. Ortalama takip süresi 20 ay idi (8-48). Olguların yaş ortalaması 55.1 idi (dağılım 62-51). Hastaların 6’sında sol kalça 3’ünde sağ kalça opere edildi. Klinik değerlendirme için olgular fizik muayeneden geçirilerek, fizik muayenede saptanan özellikler not edildi. Sonrasında Harris Kalça skoru tespit edildi. Hastanın yaşı, cinsiyeti ve takip süresi kaydedildi. Radyolojik inceleme için pelvis AP ve alt ekstremite uzunluk grafileri değerlendirildi. Bulgular: Ortalama takip süresi 20 ay idi (8-48). Ortalama Harris kalça skoru 75 (55-91) olarak tespit edildi. Trandelenburg bulgusu 4 (%44) hastada (+) idi. Bir olgu ameliyat sonrasında farkedilen iyatrojenik periprostetik kırık sebebiyle revize edildi. Diğer bir olgu ise heterotopik ossifikasyon sebebiyle tedavi edildi. Bir hastada ameliyat öncesi yetersiz planlama yüzünden gözden kaçan adult skolyoz sebebiyle ekstremite boyları arasında eşitsizlik ortaya çıktı. Çıkarımlar: Schanz osteotomisi zemininde yapılan total kalça protezi ameliyatı artroplasti olduğu kadar bir deformite düzeltici girişimdir. Bu sebeple teknik olarak zorludur. Ameliyat öncesi değerlendirme ameliyatın başarılı olması açısından son derece önemlidir. Planlamanın uygun yapılmadığı olgularda, sunmuş olduğumuz olguların bazılarında olduğu gibi yetersiz sonuçlar ortaya çıkabilir. İyi bir planlamayla yapılan uygun cerrahi girişim ise hasta memnuniyetini sağlamakta ve hastanın günlük yaşantısını olumlu yönde etkilemektedir