Veri Koruma Ama Kimden? Kişisel Verileri Koruma Kurumu’nun COVID19 PCR Test Sonucu ve Aşı Bilgisi Uygulamalarına İlişkin Kamuoyu Duyurusunun Düşündürdükleri


Baştürk Akkaya F. N.

Hukukun Güncel Meseleleri Erzincan Sempozyumu, Erzincan, Turkey, 10 - 12 February 2022, pp.91-93

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Erzincan
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.91-93
  • Erzincan Binali Yildirim University Affiliated: No

Abstract

The Personal Data Protection Authority (DPA) published an announcement on the official website of the institution with the title of “Public Announcement on COVID-19 PCR Test Results and Vaccination Status Information Requests” on 28.09.2021. The subject of the announcement was Vaccination status and PCR results information requests from anyone who wants to participate in some public activities where people are collectively involved and from those who work physically in workplaces. The goal was to minimize the risk posed by the COVID-19 pandemic in terms of public health and public order. With the public announcement, the DPA stated that these regulations are in line with the exceptional situation underlined in in Article 28/1 (ç) of the Law No. 6698 as follows “The processing of personal data within the scope of preventive, protective and intelligence activities carried out by public institutions and organizations authorized by law to ensure national defence, national security, public security, public order or economic security”. Hence, the DPA emphasized that data processing in the case of PCR test results and COVID-19 vaccination status cannot be evaluated under Law no 6698. As a natural consequence of being an independent administrative authority established to protect the right to demand the protection of personal data, the DPA is equipped with many duties and powers to ensure the implementation of the Law. The activity carried out by the Authority within the framework of these duties and authorities has an essential function for 93 the proper understanding and implementation of the law. Therefore, not only the decisions taken by the Board and administrative sanctions it imposes, but also the legal meaning and consequences of guidelines, recommendations, or public announcements provided by the DPA should be carefully considered. Within the scope of this paper, first, the legal nature of the public announcement, will be examined in terms of the theory of administrative action. Another legal issue that will be analysed in this statement is the legality of the announcement. 

Kişisel Verileri Koruma Kurumu (Kurum) 28.09.2021 tarihinde, resmî web sayfasında COVID-19 PCR Test Sonucu ve Aşı Bilgisi Uygulamalarına İlişkin Kamuoyu Duyurusu başlığıyla bir duyuru yayınlamıştır. Bu duyurusunun konusunu COVID-19 salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riskin asgari seviyeye düşürülmesi için toplu olarak bir arada bulunulan kimi faaliyetlere katılmak isteyen kişilere ve ayrıca işyerlerince çalışanlara yöneltilen PCR test sonucu ve aşı bilgisi talepleri oluşturmaktadır. Kurum, söz konusu kamuoyu duyurusuyla, bu uygulamaların 6698 sayılı Kanun’un 28 inci maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendinde yer alan, “Kişisel verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini veya ekonomik güvenliği sağlamaya yönelik olarak kanunla görev ve yetki verilmiş kamu kurum ve kuruluşları tarafından yürütülen önleyici, koruyucu ve istihbari faaliyetler kapsamında işlenmesi” istisnasına uygun düşen bir hal olduğunu ve bu veri işleme faaliyetinin KVKK kapsamında yer almadığını belirtmiştir. Kurum, kişisel verilerin korunmasını isteme hakkının Anayasa ve kanunlara uygun olarak kullanılmasını temin için kurulmuş bir bağımsız idari otorite olmasının doğal bir sonucu olarak, Kanunun uygulanması konusunda pek çok görev ve yetkiyle donatılmıştır. Bu görev ve yetkiler çerçevesinde Kurum tarafından yerine getirilen faaliyet, Kanunun doğru anlaşılması ve uygulanmasında önemli bir fonksiyonu haizdir. Dolayısıyla, Kurumun karar organı olan Kurulun re’sen veya şikâyet üzerine vermiş olduğu kararlar ve uyguladığı idari yaptırımlar kadar; Kurumun hazırlamış olduğu rehber, tavsiye veya kamuoyu duyurusu gibi işlemlerin de hukuki anlam ve sonuçları üzerinde hassasiyetle durulması icap eder. Bu bildiri kapsamında öncelikle, Kurum tarafından yapılmış olan bu kamuoyu duyurusunun hukuki niteliği, idari işlem teorisi bakımından incelenecektir. Bahsi geçen kamuoyu duyurusunun doğurduğu hukuki sonuçlar bakımından icrai nitelikte olduğu ve bu nedenle idari davaya konu edilebilir nitelikte bir düzenleyici işlem olarak kabulünün gerektiği tespitinde bulunduğumuz bildiride inceleyecek olduğumuz bir diğer hukuki mesele, bu idari işlemin hukuka uygunluğudur.