Job Stress in Accounting Professionals in The Framework of Behavioral Accounting (A Research in The Erzurum)


Creative Commons License

Kayışyapar I., Güney S.

İşletme Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi, vol.3, no.1, pp.34-50, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

In this study, it was aimed to determine the job stress levels of professional accountants in Erzurum. For this purpose, Haynes job stress questionnaire was applied to the participants. While Kruskal Wallis test was used in the comparisons between the groups, the Mann Whitney U test and Spearman Correlation of Coefficients were used to compare the relationship between the variables. When the level of job stress is examined according to demographic variables, no significant difference was found. The level of job stress of the participants is dangerous. Individuals live in high and dangerous stress levels. 

Bu çalışmada Erzurum illindeki muhasebe meslek mensuplarının iş stresi düzeylerinin tespiti amaçlanmıştır. Bu amaçla katılımcılara Haynes iş stresi anketi uygulanmıştır. Gruplar arası karşılaştırmalarda Kruskal Wallis testi kullanılırken, iki grup arasındaki karşılaştırmalarda Mann Whitney U testi ve değişkenler arsındaki ilişkiyi incelemek için Spearman Sıra Katsayı Korelasyonu kullanılmıştır. Bu bağlamda yapılan araştırma sonucunda iş stresi düzeyi demografik değişkenlere göre incelendiğinde anlamlı bir farklılık bulunmamıştır. Araştırmaya katılanların iş stresi düzeyi tehlikeli boyuttadır. Bireyler stres seviyelerini yüksek ve tehlikeli boyutta yaşamaktadırlar.