Örgütsel bağlılık düzeyinin demografik özellikler açısından gösterdiği farklılıkların istatistiksel yöntemlerle incelenmesi


Yeşilkaya M.

Kafkas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.6, no.9, pp.185-194, 2015 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Bu araştırmanın amacı, bireylerin çalışmakta oldukları örgüte duydukları bağlılık düzeyi ile sahip oldukları demografik özellikler arasında bir ilişki olup olmadığını araştırmaktır. Bu amaçla, Allen ve Meyer tarafından geliştiren Örgütsel Bağlılık Ölçeği kullanılarak, Kars Şeker Fabrikası’nda çalışan 144 kişi üzerinde bir araştırma gerçekleştirilmiştir. Araştırmadan elde edilen veriler, SPSS 20 programı yardımıyla; Independent Samples T Test, Tamhane’s T2 Testi, Tukey ve Anova Testleri ile incelenmiş ve değerlendirilmiştir. Örneklemden elde edilen bulgulara göre ise, bireylerin örgütsel bağılık tutumlarının, onların yaş, medeni hal, eğitim ve statü gibi değişkenler açısından anlamlı bir farklılığa sahip olmadığı, ancak en düşük gelir grubu açısından anlamlı bir farklılık gösterdiği tespit edilmiştir.