Fen ve Teknoloji dersinde öğrencilerin ev ödevi performansını arttırmaya yönelik bir eylem araştırması


YULADIR C., DOĞAN S.

Journal of Arts and Sciences, cilt.12, ss.211-236, 2009 (Hakemli Üniversite Dergisi)

  • Cilt numarası: 12
  • Basım Tarihi: 2009
  • Dergi Adı: Journal of Arts and Sciences
  • Sayfa Sayıları: ss.211-236

Özet

Bu çalışmanın temel amacı, öğretmenlerin karşılaştıkları problemleri anlamak ve çözüm üretmek için tercih ettikleri eylem araştırması yaklaşımını kullanarak, öğrencilerin ödev yapma performanslarını arttırmaktır.

Çalışmanın örneklemini, 2008-2009 eğitim-ögretim yılında Erzurum ilinde bulunan bir ilköğretim okulunda problem yaşandığı için seçilen bir grup 8. sınıf öğrencisi oluşturmaktadır. Bu örneklem, bir şubeden ve 27 öğrenciden ibarettir. Uygulama, 2008-2009 öğretim yılı boyunca sürdürülmüştür. Birinci dönem problemin nedenleri ortaya konulmaya çalışılmış ve problemin çözümü için bir eylem planı hazırlanmıştır. İkinci dönem ise hazırlanan eylem uygulanmış ve bu uygulama sonucunda eylemin başarısı ölçülmeye çalışılmıştır. Veri toplamak için, hem nicel hem de nitel veri araçları kullanılmıştır. Bu araçlar; ödev tutum ölçeği, açık uçlu sorulardan oluşan anket, öğretmen gözlemleri ve öğrenci ödevlerinin (doküman) incelenmesinden oluşmaktadır. Ödev tutum ölçeği, SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) paket programı ile analiz edilmiştir. Öğretmen gözlemleri ve açık uçlu sorular ise içerik analizi tekniği ile analiz edilmiş ve sonuçlar sayısallaştırılmıştır. Öğrenci ödevleri ise hazırlanan ödev kontrol listeleri doğrultusunda incelenmiş, veriler Microsoft Excel programı kullanılarak grafikler halinde düzenlenmiştir.


Birinci dönem yapılan çalışma ile öğrenciler ev ödevine karşı olumlu görüşler belirtmelerine rağmen, yapılan uygulamalarda ödev performanslarının düşük olduğu görülmüştür. Elde edilen veriler ışığında, öğrencilerin ödev yapmama nedenleri de belirlenmiş ve problemin çözümüne yönelik bir eylem ortaya konmuştur. İkinci dönem ise planlanan eylem uygulanmıştır. Uygulama sonucunda, ödev yapan öğrenci sayısında kayda değer bir artış olmasına rağmen, ödevini doğru yapan veya ödev konusu ile ilgili sorulara cevap verebilen öğrencilerin sayısında önem arz edecek bir artış görülmemiştir. Yapılan eylemin kısmen başarılı olması nedeniyle problemin çözümü için yeni eylemler önerilmiştir.