Sınıf öğretmenlerinin yenilenebilir enerji hakkındaki tutumlarının belirlenmesi


AKÇÖLTEKİN A., DOĞAN S.

The Journal of Academic Social Science Studies, cilt.6, ss.143-153, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

  • Cilt numarası: 6
  • Basım Tarihi: 2013
  • Dergi Adı: The Journal of Academic Social Science Studies
  • Sayfa Sayıları: ss.143-153

Özet

Bu çalışmanın amacı, sınıf öğretmenlerinin yenilenebilir enerji
hakkındaki tutumlarını ve demogratif özelliklerini cinsiyet, yaş, mesleki kıdem
ve bilgi edinme kaynağı açısından incelemektir. 2011-2012 eğitim-öğretim
yılında yapılmış olan bu araştırmanın örneklemini Ardahan/ Çıldır İlçesindeki
sınıf öğretmenleri oluşturmaktadır. Çalışmaya İlköğretim sınıf öğretmenleri
(n=35) katılmıştır. Çalışma tarama modeline dayanmaktadır. Veri toplama aracı
olarak güvenirliği 0,70 olarak bulunan ve Oskay (2007) tarafından hazırlanmış
39 maddeden oluşan ölçekten yararlanmıştır. Ölçek 5’li likert tipi olarak
hazırlanmıştır. Veriler SPSS programında analiz edilmiştir. Verilerin analizi
için, frekans(f) ve yüzde(%) değerleri ile betimsel istatistikten yararlanılmıştır.
Araştırma bulgularına göre genel olarak öğretmenler yenilenebilir enerjiye
yönelik olarak olumlu bir tutum içinde oldukları, fakat bir kısmının da bu konu
hakkında yeterince fikir sahibi olmadığı belirlenmiştir. Öğretmenler
yenilenebilir enerji hakkında; artan enerji talebini karşılamada, enerji tasarrufu
sağlaması konusunda, çevreye verilen zararın azaltılmasında ve çevrenin
korunmasında sera gazlarının olumsuz etkisini büyük oranda ortadan
kaldıracağı konusunda olumlu fikir belirtmekle birlikte, yenilenebilir enerji
kaynaklarının kullanımının öneminin kavratılması konusunda medya’ya büyük
görevler düştüğü inancını taşımaktadırlar. Ayrıca öğretmenlerin büyük bir
çoğunluğu, hizmet içi eğitim süreçlerinde enerji kaynaklarının ve enerji tasarrufunun öneminin vurgulanarak konu ile ilgili bilinçlendirme yapılması
noktasında ve aynı zamanda okullarda yenilenebilir ve yenilenemeyen enerji
kaynakları hakkında eğitim verilmesinin önemi hususunda görüş birliği
göstermektedirler. Cinsiyetleri açısından yapılan incelemede örneklem
grubundaki bayan öğretmenlerle erkek öğretmenler arasında eşite yakın bir
oranda katılım olduğu görülmektedir. Ankete katılan öğretmenlerin büyük bir
çoğunluğunun 25 ile 30 yaş arasında olduğu, mesleki kıdemlerinin 1-5 yıl
arasında olduğu, bilgi edinme kaynaklarının ise televizyon ve internet
kullanımı sonucu olduğu görülmektedir.