Sakrokoksigeal Pilonidal Sinüslü Pediatrik Hastalarda Cerrahi Yaklaşım


Creative Commons License

Biçer Ş. , Özdamar M. Y.

Arch Basic Clin Res , cilt.1, ss.12-15, 2019 (Hakemli Üniversite Dergisi)

  • Cilt numarası: 1 Konu: 1
  • Basım Tarihi: 2019
  • Doi Numarası: 10.5152/abcr.2019.03
  • Dergi Adı: Arch Basic Clin Res
  • Sayfa Sayıları: ss.12-15

Özet

Amaç: Pilonidal sinüs (PS) hastalığı çocuklarda nadir görülen bir

hastalık değildir ve tedavisi tartışmalıdır. Bu çalışmada pediatrik

yaş grubunda sakrokoksigeal bölge pilonidal sinüs (SPS) hastalığı

nedeniyle opere ettiğimiz hastalarda yaş, cinsiyet, cerrahi

teknik, hastanede kalış süresi, iyileşme süresi ve nüks oranlarını

sunmayı amaçladık.

Gereç ve Yöntem: Bu çalışmada Haziran 2013-Haziran 2018

yılları arasında, Erzincan Üniversitesi Sağlık Bakanlığı Mengücek

Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde SPS tanısıyla opere

edilen 27 çocuk hasta retrospektif olarak incelendi.

Bulgular: Opere edilen hastaların 17’si erkek (%62,9), 10’u

(%37,1) kız idi. Cerrahi teknik olarak 15 hastaya (%55,5) total

sinüs eksizyonu ve primer kapama, 7 hastaya (%25,9) karydakis

yöntemi ile kapama, 5 hastaya (%18,5) flep yöntemi uygulandı.

Flep yöntemi olarak 4 hastada (%14,8) fasiokutanöz V-Y ilerletme

flebi, 1 hastada (%3,7) limberg flep yapıldı.

Sonuç: Serimizde en sık uyguladığımız ameliyat tekniği, total

sinüs eksizyonu ve primer kapama idi. Teknikler arasında hastanede

kalış süresi, iyileşme süresi ve nüks açısından fark bulunmadı.

Primer pilonidal sinüslü çocuklarda ilk cerrahi girişim

olarak total sinüs eksizyonu ve primer kapama yönteminin uygulanmasını,

flep kapama yönteminin sekonder vakalara saklanmasını

öneriyoruz.

Anahtar Kelimler: Pilonidal sinüs, cerrahi, çocuklar