THE MEDIATING ROLE OF PROSOCIAL MOTIVATION IN THE RELATIONSHIP BETWEEN PROFESSIONAL IDENTIFICATION AND KNOWLEDGE SHARING AND THE MODERATING ROLE OF HUMBLE LEADERSHIP


Creative Commons License

Baş M.

Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi (elektronik), vol.21, no.84, pp.1892-1908, 2022 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

The main objective of this research was to examine the mediating role of prosocial motivation in the relationship between professional identification and knowledge sharing, as well as the moderating role of humble leadership. For this purpose, data were collected from 356 academic staff at Erzincan Binali Yıldırım University by survey method. These data were analyzed using SPSS 22, AMOS 23, and SPSS MACRO statistical programs. As a result of the analysis, it was discovered that there is a positive relationship between professional identification and knowledge sharing, and prosocial motivation has a partial mediating role in this relationship. In the context of the moderated mediation model, it was found humble leadership has a moderating role in the indirect effect of professional identification on knowledge sharing (through prosocial motivation). In the literature, no research has been found that examines the role of prosocial motivation as a mediator and humble leadership as a moderator in studies examining the relationship between professional identification and knowledge sharing. In this respect, it is expected that the results of the research will provide an important source and contribution to the literature.

Bu araştırmanın amacı mesleki özdeşleşme ve bilgi paylaşımı arasındaki ilişkide prososyal motivasyonun aracı ve mütevazı liderliğin düzenleyici rolünü incelemektedir. Bu amaçla, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi’nde çalışan 356 akademik personelden anket yöntemiyle veri elde edilmiştir. Bu veriler, SPSS 22, AMOS 23 ve SPSS MACRO istatistik programları kullanılarak analiz edilmiştir. Yapılan analizler sonucunda, mesleki özdeşleşme ve bilgi paylaşımı arasında pozitif ilişkinin bulunduğu, bu ilişkide prososyal motivasyonun kısmi aracılık rolünün bulunduğu tespit edilmiştir. Durumsal aracılık modeli kapsamında ise, mesleki özdeşleşmenin bilgi paylaşımı üzerindeki (prososyal motivasyon aracılığı ile) dolaylı etkisinde mütevazi liderliğin düzenleyici role sahip olduğu saptanmıştır. Literatürde, mesleki özdeşleşme ve bilgi paylaşımı arasındaki ilişkiyi inceleyen araştırmalarda prososyal motivasyonun aracı, mütevazi liderliğin düzenleyici rolünü inceleyen bir araştırmaya rastlanılmamıştır. Bu bakımdan araştırmadan elde edilen sonuçların literatüre önemli kaynak ve katkı sağlayacağı beklenmektedir.