Determination of Physico-chemical Parameters and Heavy Metals Accumulation of Water in Karasu River (Erzincan, Turkey)


Creative Commons License

Fakıoğlu Ö., Zencir Tanır Ö., Arslan H., Özdemir S.

5 th International Anatolian Agriculture, Food, Environment and Biology Congress, Tokat, Turkey, 1 - 04 October 2020, pp.298-307

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Tokat
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.298-307
  • Erzincan Binali Yildirim University Affiliated: Yes

Abstract

Çevre kirliliği, ekosistemdeki tüm canlılar için birincil öneme sahip tehlikelerden biridir. Fırat Nehri'nin en büyük kollarından biri olan Karasu Nehri, Türkiye'nin doğusunda yer almaktadır. Nehir; tarımsal, endüstriyel atık ve evsel deşarjlar nedeniyle ciddi bir çevresel kirlenme potansiyelindedir. Temmuz 2019-Ocak 2020 tarihleri arasında 5 istasyonda yapılan bu çalışmada, Karasu Nehri’ndeki fiziksel ve kimyasal parametreler ile buradan alınan su örneklerinde ağır metal konsantrasyonlarının ölçülmesi amaçlanmıştır. Nehrin kimyasal parametrelerine bakıldığında, TP derişimi 2,48±0,0 mg/l (Eylül), 0,0±0,0 mg/l (Ağustos); TOP derişimi 0,09±0,0 mg/l (Ocak), 0,0±0,0 mg/l; NH3-N derişimi 1,56±0,0 mg/l (Ocak), 0,66±0,18 mg/l (Eylül); NO3-N derişimi 0,71±0,0 mg/l (Ekim), 0,0±0,0 mg/l (Eylül) ve NO2-N derişimi 1,25±0,0 mg/l (Ocak), 0,02±0,0 mg/l (Ekim) arasında değişmiştir. Toplam sertlik değeri minimum 16,20±6,17 mg/l CaCO3, maksimum 20,05±2,49 mg/l CaCO3, olarak tespit edilmiştir. Nehrin fiziksel parametrelerine bakıldığında ise; ortalama su sıcaklığı, çözünmüş oksijen, pH ve elektrik iletkenliği değerleri sırasıyla 13,15 ºC, 8,42 mg/l, 8,65 ve 0,465 mS/cm olarak ölçülmüştürYapılan metal analizleri sonucunda Karasu Nehri’nin suyunda en fazla Fe (15,069±22,750 ppb) metalinin biriktiği bunu sırasıyla Al (11,192±29,606 ppb), Mn (4,209±2,610 ppb), Ni (3,667±0,744 ppb), Cr (1,324 ±1,372 ppb), Co (0,094 ±13,729 ppb) ve Cu (0,660±6,249 ppb) metallerinin izlediği tespit edilmiştir. Bunun yanında Zn, Cd ve Pb metalleri ise analiz limitlerinin altında kalmıştır. Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ve Türk Standartları Enstitüsü (TSE-266)’nün belirlediği suda kabul edilebilir ağır metal miktarları ile kıyaslandığında, tüm metallerin kabul edilebilir değerlerin altında olduğu belirlenmiştir.