Sektörel Sosyal Sermayenin Geliştirilmesinde Meslek Yüksek okullarının Etkisi


Creative Commons License

ÇETİN M. , AYKUT O. H.

Uluslararası Yükseköğretimde Mesleki Eğitim ve Öğretim Sempozyumu, Çorum, Türkiye, 12 - 15 Ekim 2016, ss.261-266

  • Basıldığı Şehir: Çorum
  • Basıldığı Ülke: Türkiye
  • Sayfa Sayıları: ss.261-266

Özet

Başarılı kalkınma örneklerinin temelini oluşturan sosyal sermaye; teknolojik gelişmeyi sağlayan, bu gelişmeyi üretim, verimlilik dolayısıyla gelir artışına dönüştüren gizemli, soyut ve inovatif bir güçtür. Sosyal sermaye ülkemizde pek bilinmeyen veya yeterince önemsenmeyen bir kavramdır. Gelişmişliğin en temel ve belirleyici unsurlarından olan beşeri ve sosyal sermaye, sürdürülebilir gelişmenin temel faktörü olarak tanımlanmaktadır. Bir toplumun kendini organize edebilme, bilgi edinebilme, üretebilme ve bu bilgiyi ekonomik sürece katabilme yeteneği olarak da tanımlanan sosyal sermaye toplumların refah seviyelerinin yükseltilmesinde etkin potansiyel olarak açıklanmaktadır. Bugün üniversitelere klasik bilimsellik işlevlerinin yanında, toplumsal ve sosyo-ekonomik yeni roller de yüklenerek, bilimsel bilgi üreten ve yayan kuruluşlar olmalarının yanında kalkınmanın da temel dinamiklerinden biri olma görevi verilmiştir. Yerel ve ulusal kalkınmanın lokomotifi olarak kabul gören, dinamik bir yapıya sahip olan üniversiteler toplum ve sektör beklentilerine göre sürekli gelişim içerisindedir. Yerel olmadan ulusal, ulusal olmadan evrensel olunamayacağı dikkate alındığında yerel aktörler arasında karşılıklı güven ve işbirliğini artıran sosyal sermaye; yerel birtakım sosyal-ekonomik problemlere en etkin yerel çözümler getiren araçlardan biridir. Bu doğrultuda meslek yüksekokulları öğrenci merkezli eğitim-öğretim faaliyetleri yanında hayat boyu öğrenme kavramı ile daha geniş kitlelere ve sektörlere hizmet üretebilen birimler olarak da görülmektedir. Bu çalışma; kalkınma sürecinde olan ülkemizde meslek yüksekokullarının sosyal sermayenin geliştirilmesindeki rolü anlatılmış, kobilerde çalışanların mesleki eğitimleri ve sürdürülebilir teknolojik inovasyonlarının sağlanması için çalışmalar açıklanmıştır.

Social capital, which underlies successful development samples, is a mysterious, abstract and innovative power that provides technological developments, and transforms this development to manufacture, productivity and thus income growth. Social capital is a less-known term in our country or it is not cared about enough. Human and social capital, which is of the basic and most determinant elements of development, is described as the key factor of sustainable development. Social capital, which is described as the ability of a society’s self-organize, the ability to acquire and produce knowledge, and to integrate this knowledge into economic process, is explained as the effective potential in raising the welfare of society. Today, universities are given new social and socio-economic roles as well as their classic scientific functions; and they are allocated as one of the basic dynamics of development besides that they are the institutes which produces and disseminates scientific knowledge. Universities, which are accepted as the engine of local and national development and have a dynamic structure, are in a state of development in accordance with society and industry expectations. Considering that it is impossible to be national without local or local without national, social capital, which increases mutual trust and cooperation between local actors, is one of the most effective local solutions to a number of social-economic problems. Accordingly, vocational schools are also seen as units capable of producing services for more audiences and sectors besides student-centered education activities. In this study, the role of vocational schools on the development of social capital in our country in the development process is expressed, and the studies to provide vocational training and sustainable technological innovations for those who work in small and medium sized enterprises (sme) are explained.