Personal Innovativeness Levels of 112 Staf


Tercan B. , Akbaba Ö. , Tarsuslu S.

5. Uluslararası Paramedik Kongresi ve Ambulans Rallisi, Antalya, Türkiye, 2 - 05 Kasım 2017, ss.24-25

  • Basıldığı Şehir: Antalya
  • Basıldığı Ülke: Türkiye
  • Sayfa Sayıları: ss.24-25

Özet


Amaç: Bu araştırma 112 acil istasyonlarında çalışan ATT ve Paramediklerin bireysel yenilikçilik düzeylerini belirlemek amacıyla tanımlayıcı olarak yapıldı.


Gereç ve Yöntem: Araştırmanın evrenini Erzincan İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı 112 acil istasyonlarında çalışan ATT ve Paramediklerin tamamı oluşturdu (N=115). Örneklem seçimine gidilmeden evrenin tamamı örnekleme dahil edildi (n=84). Veri toplama aracı olarak “Kişisel Bilgi Formu” ile “Bireysel Yenilikçilik Ölçeği”ni içeren anket formu kullanıldı. Katılımcıların bireysel yenilikçilik düzeylerini belirlemeye yönelik 20 soru soruldu. Anket ölçeği olarak 5‟li Likert ölçeği kullanıldı. Araştırmaya katılmaya gönüllü olan katılımcılardan ve İl Sağlık Müdürlüğü’nden yazılı/sözlü izin alındı. Veriler 01.09.2017-15.10.2017 tarihleri arasında yüz yüze görüşme yöntemiyle toplandı. Verilerin analizinde Frekans, t testi, Mann Whitney U testi, Kruskal Wallis, Tamhane T2 testleri ve Cronbach Alfa güvenilirlik katsayısı kullanıldı (α=,729).


Bulgular: Katılımcıların yaş ortalamasının 27,51±5,60 olduğu, %60,7’sinin kadın, %59,5’inin ön lisan mezunu ve Paramedik olduğu, %38,1’inin 7 yıl ve üzeri yıl çalıştığı belirlendi. Ölçek toplam puanı 64,71±8,52’dir. Katılımcıların %44’ünün ‘Düşük Düzeyde Yenilikçi’ olduğu ve %48,8’inin ‘Sorgulayıcı’ olduğu belirlendi. Yapılan analiz sonucunda ayda 1 ve üzeri kitap okuyanlar ile hiç okumayanlar arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık tespit edildi (p<0,05).


Sonuç: Katılımcıların neredeyse yarısının bireysel yenilikçilik düzeyinin düşük olduğu, bireysel yenilikçilik kategorisinde ‘sorgulayıcı’ olduğu ve ayda 1 ve üzeri kitap okuyanların bireysel yenilikçilik düzeylerinin daha yüksek olduğu saptandı.