Matematik Eğitiminde Kavram-Terim


Creative Commons License

Çetin Ö. F.

UBAK 2020 Ankara, Ankara, Turkey, 13 - 14 March 2020, pp.22-23

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Ankara
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.22-23
  • Erzincan Binali Yildirim University Affiliated: Yes

Abstract

Makale id= 19

Sözlü Sunum

Matematı k Eğı tı mı nde Kavram-Terı m

Doç.Dr. Ömer Faruk Çetin1

1Erzincan Binali Yıdırım Üniversitesi

Özet

Matematik alanında kullanılan kavramlar ve bu kavramlara karĢılık getirilen terimler ve

kısaltmaların arasında Türkçe konuĢma ve Türkçe düĢünme açısından istenen düzeyde

(iliĢkilendirme ve öteleme açısından) bir iliĢkilendirme olmaması bireylerin birbiriyle sıkı

sıkıya iliĢkili kavramları birbirlerinden bağımsız kavramlarmıĢ gibi algılamalarına, bu ise

öğrenmenin kalıcı olmamasına, çok değerli olan zamanı gereksiz yere (iliĢkilendirme

yapabilmek için) harcamaya ve bilgi üretmede kısırlaĢmaya yol açmaktadır. ÇalıĢmanın

Amacı 1. Matematikte kullanılan terimlerin anlaĢılabilirliği nedir? 2. Bu terimlere karĢılık

gelen kavramlar, bu kavramların kullanıldığı ötelemelerde hızlı ve sıklıkla kullanılabiliyor

mu? Sorularına cevap aramaktır. ÇalıĢmanın Yöntemi AraĢtırma nitel araĢtırma deseninde

tasarlanmıĢ ve bu desende yer alan ―olgubilim‖ kullanılmıĢtır. Olgu bilim tek tek olayları

değil bu olayları kapsayan olguları içine alır ve bir olgunun hedef kitle tarafından nasıl

anlaĢıldığı ve ne anlama geldiğinin araĢtırıldığı araĢtırmalardır. Bazen bir durum, kavram,

deneyim, algı ya da yönelim olarak karĢımıza çıkan olgular farklı özelliklerdeki bireyler için

farklı anlamlar ifade edebilir. AraĢtırmanın sonuçları AraĢtırma bitiminde verilecektir.

Anahtar Kelimeler: Matematik Eğitimde Kavram, Terim, Eküs, Ebas

Concept-Term in Mathematıcs Educatıon

Abstract

The concepts used in the field of mathematics and the terms and acronyms

corresponding to these concepts include the lack of an association (in terms of

association and displacement) at the desired level (in terms of associating and

displacement) among the terms and abbreviations used in the field of mathematics.

They perceive closely related concepts with each other as independent concepts,

which leads to not being permanent learning, spending the time that is very

valuable unnecessarily (to be able to associate) and neutering in generating

information open. The aim of the study is the understandability of the terms used in

mathematics? Can concepts corresponding to these terms be used quickly and often

23

in the displacements in which these concepts are used? It's looking for answers to

your questions. Method of The Study was designed in the qualitative research

pattern and "case science" in this pattern was used. Fact science takes these events

into facts that cover not individual events, and researches how a phenomenon is

understood and what it means by the target audience. Sometimes cases that come

across as a situation, concept, experience, perception or orientation can mean

different meanings for individuals of different characteristics. The results of the

research will be given at the end of the research.

Keywords: Concept, Term, Ġnf, Sub in Mathematics Education