The effect of ozone therapy for prevent of testicular damage in experimentally cryptorchidism


Creative Commons License

BİÇER Ş. , GÜRSUL C. , SAYAR İ. , Akman O., Çakarlı S., AYDIN M.

WOFAPS 2016, Washington Dc, Amerika Birleşik Devletleri, 8 - 11 Ekim 2016, ss.82-83

  • Basıldığı Şehir: Washington Dc
  • Basıldığı Ülke: Amerika Birleşik Devletleri
  • Sayfa Sayıları: ss.82-83

Özet

Amaç: Kriptorşidizm, erkek üreme sisteminin en sık görülen gelişimsel anomalisidir. Eğer tedavi edilmezse infertilite ve kanser ile sonuçlanabilmektedir. Cerrahi ve hormonal tıbbi tedavi yaklaşımı günümüzde tartışmalıdır. Testis fonksiyonlarının korunmasında yeni seçenek olarak antioksidanlar gündemdedir.  Bu çalışmada; güçlü bir antioksidan olan ozon’un, unilateral kriptorşidizmde testis dokusuna olan koruyucu etkisinin araştırılması  amaçlanmaktadır.

Metod: Çalışma kapsamında 35 adet  1 aylık erkek Wistar-albino cinsi rat kullanıldı. Gruplar; 1) Kontrol, 2) Kriptorşidizm, 3) Kriptorşidizm+ozon  4) kriptorşidizm+hCG, 5) Kriptorşidizm+ozon+hCG  olarak belirlendi. Kontrol grubu dışındaki ratların sol testisleri cerrahi girişim ile karın içerisine alınarak deneysel kriptorşidizm oluşturuldu. Grup 2’ye tedavi verilmedi. 1 aylık bekleme periyodunun ardından Grup 3’e ozon tedavisi, Grup 4’e hCG tedavisi, Grup 5’e ise Ozon+hCG tedavisi 4 hafta süreyle intraperitoneal olarak uygulandı. Çalışma sonunda bilateral orşiektomi yapılarak testiküler indeks hesaplandı ve sperm motilitesine bakıldı. Histopatolojik olarak H&E ile Johnsen skorlaması yapıldı. Biyokimyasal analiz olarak; MDA, SOD, CAT, tGSH, GPx 1  ile oksidatif hasar değerlendirildi.  Bcl-2 ve Caspase 3 ile hücresel  apoptotik değişiklikler  belirlendi. İmmunohistokimyasal incelemede Caspase 3 boyama yapıldı.

Bulgular: Testiküler indeks ve testiküler motilite ozon, hCG ve ozon+hCG gruplarında sham grubundan daha yüksek bulundu (p=0.001). Kriptorşidizmde oksidatif  stres parametrelerinin (GPx1, MDA, CAT, GSH, SOD)  yükseldiği, ozon ve hCG uygulaması ile bu durumun düzelme olduğu tespit edildi (p=0.001).  Benzer şekilde Caspase 3 ve  bcl-2 apoptotik markerlerinde ozon ve hCG uygulaması ile anlamlı oranda azalma bulundu (p=0.001).

Sonuç: Unilateral inmemiş testiste karşı taraf da etkilenmektedir. Ozon, antioksidatif mekanizma ile unilateral inmemiş testiste bilateral koruyucu etki göstermektedir. Uygun dozda verilen hCG tedavisi ozon ile kombine edildiğinde, bu koruyucu etkiye pozitif etki yapmaktadır.

Aim: Undescended testis is seen at %3 in newborn infants and it is a major cause of infertility. The aim of study was to investigate the protective effects of ozone aplication to testicular tissue in unilateral crytorchidism.

Methods: A total of thirty five rats were divided into five groups: 1-control, 2-cryptorchidism, 3-cryptorchidism+ozene, 4- cryptorchidism+hCG, 5- cryptorchidism+ozone+hCG. The left testes of rats except group control taking into abdominal cavity surgically was created experimental cryptorchidism. After a month waiting period, ozone teatment to Group 3, hCG therapy to Group 4 and hCG+Ozone therapy to Group 5 was a administered inraperitoneally for 3 weeks. At the and of the study making bilateral orchiectomy, testicular index were calculated and testicular sperm motility were evaluated. Histopathological examination was done by Johnsen scoring. Oxidative damage was assessed with MDA, SOD, CAT, GSH, GPx 1 biochemically.  Caspase 3 immunohistochemical staining was performed.

Result: Decreased testicular index and sperm motility in group cryptorchidism was increased in treatment groups both testis that the most significant increase was found in ozone group. Highest Johnsen score and the lowest Caspase 3 staining score was detected in the ozone group.  While least MDA levels was found in group ozone+hCG, CAT, levels of SOD, the GPx-1 and tGSH were increased in the group hCG. While Caspase 3 was decreased in the ozone group, BCL 2 was decreased in Ozone+hCG group.

Conclusion: In the unilateral undescended testicle is affected the opposite side as well. Ozone shows protective effect both bilateral and unilateral undescended testes with anti-oxidative mechanism. When given appropriate doses of hCG is combined with ozone, it makes a positive impact on the protectice effect.