ALMANYA’DAKİ TÜRKİYE KÖKENLİ ÜÇÜNCÜ KUŞAK GENÇLERİN KİMLİK ALGISI VE DİN (KÖLN ÖRNEĞİ)


Creative Commons License

Aslan A.

Turkish Studies (Elektronik), cilt.14, ss.1105-1145, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

  • Cilt numarası: 14 Konu: 3
  • Basım Tarihi: 2019
  • Doi Numarası: 10.29228/turkishstudies.22685
  • Dergi Adı: Turkish Studies (Elektronik)
  • Sayfa Sayısı: ss.1105-1145

Özet

Günümüzde Almanya’da göç süreçleri sonucunda dördüncü kuşağa ulaşan ve elli beş yılı aşan göç tarihine sahip bir Türk varlığı söz konusudur. Ulusaşırı alanda varlık göstermeye çalışan bu topluluk; başlangıçta geri dönüşü önceleyen, göçü vurgulayan bir söyleme sahip olmuşken zamanla azınlık olma statüsü ve diaspora stratejisi gibi kalıcılığı vurgulayan çeşitli arayışlara girişmiştir. Tanınma eksenli bu arayış sürecinin en temel tartışma konuları genellikle entegrasyon, çokkültürlülük ve kimlik kavramları üzerinden yürütülmüştür. Almanya'daki Türk kökenli üçüncü kuşağın kimlik algılarının göç sosyoloji ile din sosyolojisinin kesiştiği alanda incelendiği çalışmada, gençlerin dini inanç ve tutumlarının onların kimlik algısındaki etkilerini belirlemek, yaşadıkları çifte sosyalleşmenin sonuçlarını gözlemleyebilmek, Türkiye algılarını belirlemek ve bütün bunları yöntemsel çoğulculukla analiz etmek amaçlanmıştır. Çalışmanın odağı üçüncü kuşağın kimlik algısı ve uzman, ebeveyn, gibi aktörlerin bu konudaki görüşleridir. Köln kentinde yaşayan üçüncü kuşak Türk gençlerinden basit seçkisiz örnekleme ile seçilmiş 288 genç, araştırmanın örneklem grubudur. Uygulanan anket; kimlik, aidiyet bağları ve din olgusuyla oluşturulan bir kavramsal çerçeveye dayandırılarak betimlemenin yanı sıra ilişkisel analize imkan tanıyacak şekilde düzenlenmiştir. Araştırmada 42 mülakat ve bir odak grup görüşmesi de gerçekleştirilmiştir. Çalışmada üçüncü kuşak gençlerin, Almanya ile Türkiye arasında düşünsel/kültürel gelgitlerle çok-katmanlı bir kimlik algısına sahip oldukları; bu kimlik algısının din ile ilişkisinin çoklu nedensellik ile belirlendiği sonucuna ulaşılmıştır.  

Anahtar Kelimeler: diasporik kimlik, din, dinsel kimlik, aidiyet.