Sınıf öğretmenlerinin umutsuzluk düzeylerinin farklı değişkenler açısından incelenmesi: Ardahan ili örneği


AKÇÖLTEKİN A., DOĞAN S.

The Journal of Academic Social Science Studies, cilt.5, ss.49-59, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

  • Cilt numarası: 5
  • Basım Tarihi: 2012
  • Dergi Adı: The Journal of Academic Social Science Studies
  • Sayfa Sayıları: ss.49-59

Özet

Bu çalışmada, sınıf öğretmenlerinin umutsuzluk düzeyleri ile, umutsuzluk düzeylerinin bazı kişisel değişkenler açısından farklılaşıp farklılaGmadığının belirlenmesi amaçlanmıştır. Araştırmaya Ardahan İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı İlköğretim okullarında görev yapan sınıf öğretmenlerinden rastlantısal olarak seçilen 117 adet sınıf öğretmeni katılmıştır. Araştırma verilerinin toplanmasında 2 kısımdan oluşan bir ölçek kullanılmıştır. Kullanılan ölçeğin birinci kısmını “Beck Umutsuzluk Ölçeği” ikinci kısmını ise araştırmacılar tarafından geliştirilen “Genel Bilgi Formu”oluşturmaktadır. Araştırma
sonucu elde edilen verilerin analizinde kullanılacak olan istatistiki yöntemin belirlenmesi için ise verilere Kolmogrov-Simirnov testi uygulanmıştır. Uygulanan test sonucu verilerin normal dağılım göstermediği ve nonparametric testler kullanılarak istatistiki analizinin sağlanabileceği tespit edilmiştir. Bu yüzden verilerin analizinde Mann Whitney U ve Kruskal Wallis H Testi’nden yararlanılmıştır. Araştırma sonucunda elde edilen bulgulara göre; ilköğretim okullarında görev yapan sınıf öğretmenlerinin umutsuzluk düzeylerinin düGük olduğu tespit edilmiGtir. Bu bulguya ek olarak sınıf öğretmenlerine uygulanan ölçeğin 2. kısmını oluGturan genel bilgi formun da yer alan demogratif
değiGkenlere göre öğretmenlerin umutsuzluk düzeyleri incelendiğinde ise; öğretmenlerin bazı demogratif değişkenlerinden olan cinsiyet, medeni durum, okuttukları sınıf türü ve ailelerinin yaşadığı yer değişkenleri ile umutsuzluk düzeyleri arasında istatistiki açıdan anlamlı bir farklılık bulunmadığı sonucu elde edilmiştir. Öğretmenlerin diğer demogratif değişkenleri olan yaş, mesleki kıdem, eğitim düzeyi ve aynı okulda görev yapma süresi değişkenleri ile umutsuzluk düzeyleri arasında istatistiki açıdan anlamlı bir farklılık bulunduğu sonucu elde edilmiştir.