YERELDEN EVRENSELE SANATTA DİSİPLİNLERARASI BİR YAKLAŞIM UYGULAMASI


Creative Commons License

TAŞKESEN O.

Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sanat Dergisi, no.30, 2016 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Aim of this study is to search the possibilities of transforming an existing craft on a local scale into artistic designs in the light of scientific and cultural data. Method of study is liberating/developer/critical action research in which goal of helping practitioner obtain new knowledge, skills and experiences and improve a critical point of view to his/her practices is pursued. Natural riches, endemic flower types and cultural works of Erzincan were used as data in the study. It is tried with an artistic approach to question the contribution of flower types and historical artifacts to city culture by interpreting them with the unity of craft and art.In the artistic study some findings were found as such; work that appear with the unity of craft and art could transform to universal one, more original, aesthetic and cultural work could come to light with the unity of craft, art and science, local craft works could have an artistic language rather than hand-workmanship with a scientific and an artistic point of view. It was concluded that with the use of scientific data it could be possible to transfer cultural heritages to next generations as a visual work of arts by taking local richness from correct sources. Keywords Art, Craft, Erzincan Copper Smithing, Copper Engraved Plate, EndemicPlants

Bu çalışmanın amacı, yerel ölçekte mevcut olan bir zanaatın bilimsel ve kültürel veriler ışığında sanatsal tasarımlara dönüştürülebilme olanaklarının araştırılmasıdır. Araştırmanın Yöntemi, Uygulayıcının yeni bilgiler, beceriler ve deneyimler kazanmak ve kendi uygulamalarına karşı eleştirel bir bakış açısı geliş- tirmesine yardımcı olmak amacı güdülen özgürleş- tirici/geliştirici/eleştirel eylem araştırmasıdır. Araştırmada Erzincan ilinin doğal zenginliklerinden endemik çiçek türleri ve kültürel eserleri veri olarak kullanılmıştır. Bitki türleri ve tarihi eserler zanaat ve sanat birlikteliği ile yorumlanarak ilin kültürüne katkısı sanatsal bir yaklaşımla sorgulanmaya çalışılmıştır. Sanatsal araştırmada, zanaat ve sanatın birlikteliği ile ortaya çıkan ürünün evrensel çalışmalara dönüşebilme olasılığının bulunduğu, zanaat, sanat ve bilim beraberliği ile daha özgün, estetik ve kültürel yapıtların ortaya çıkabileceği, bilimsel ve sanatsal bir bakışla zanaat ürünü olan yerel eserlerin el işçiliğinden öte daha sanatsal bir dile kavuşturulabileceği yönünde bulgular elde edilmiştir. Bilimsel verilerin de kullanılması ile yerel zenginliklerin doğru kaynaklardan alınarak kültürel mirasın, gelecek nesillere görsel bir eser olarak aktarılma olanaklarına kavuşabileceği sonucuna ulaşılmıştır. Anahtar Kelimeler Sanat, Zanaat, Erzincan Bakır İşlemeciliği, El Teklisi, Endemik Bitkiler