ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL TASARIMI DERSİNE YÖNELİK GÖRÜŞLERİ: BİR İÇERİK ANALİZİ


Creative Commons License

Baş F.

The 3rd International Conference on Distance Learning and Innovative Educational Technologies, Ankara, Turkey, 10 - 11 December 2020, pp.269-280

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Ankara
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.269-280
  • Erzincan Binali Yildirim University Affiliated: Yes

Abstract

Bu araştırmanın amacı; öğretmen adaylarının Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarım dersine yönelik düşüncelerini belirlemeye yönelik yapılan makaleleri yapı ve amaç/sonuçlar bağlamında incelenmektir. Betimsel içerik analizi temelinde tasarlanan araştırma kapsamında 27 makale incelemiştir. Verileri betimsel analize tabi tutulmuştur. Makalelerin yöntem özelliklerini belirlemek için; yöntem (5), çalışma grubu (29), veri toplama araçları (3) ve veri analiz teknikleri (10) şeklinde dört kategori ve bu kategoriler altında toplam 47 kod kullanılmıştır. Amaç/sonuç özelliklerini belirlemek için ise; veriler derse yönelik değerlendirmeler (3), derse yönelik tutum (11), dersin kazanımları (5), mesleki kazanımlar (5) ve diğer çalışmalar (4) şeklinde toplam dört kategori ve bu kategoriler kapsamında toplam 28 kod kullanılmıştır. Yapılan analizler sonucunda şu sonuçlara ulaşılmıştır. Çalışmaların büyük bir çoğunluğu betimsel nitelikte olup tarama ve durum çalışması yöntemleri en fazla kullanılan yöntemlerdir. Sınıf ve Türkçe öğretmenliği en fazla araştırma yapılan bölümler olmakla birlikte iki ve üçüncü sınıf düzeyi en fazla araştırma yapılan sınıf düzeyidir. Araştırmalarda en fazla kullanılan veri toplama tekniği görüşmedir.  Nicel verilerin analizinde betimsel istatistikler, nitel verilerin analizinde ise içerik analizi yöntemi daha fazla kullanılmıştır. Derse yönelik vurgu yapılan olumlu yönlerin bir kısmı; materyalleri tanıma ve kullanmayı öğrenme, dersin daha eğlenceli hale getirilmesi, yaratıcılığı geliştirmesi, bakış açısı ve materyal hazırlama becerisi kazandırması şeklindedir. Ders süresinin yetersizliği, grup içindeki arkadaşlarla fikir ayrılığı, malzeme bulma sıkıntısı ve yaratıcı materyaller oluşturma konusunda problemler derse atfedilen olumsuz yönlerdir. Öğretmen adayları derslere teknolojinin daha fazla entegre edilmesini ve ders sonunda sergi düzenlenmesini önermektedir. Öğrenim görülen bölüm, yaş, materyal tasarlarken zevk alma durumu, anne eğitim düzeyi, ders başarısı ve bilgisayar kullanma düzeyi derse yönelik öğretmen adaylarının tutumları üzerinde etkili iken öğrenim görülen sınıf, baba eğitim düzeyi ve medeni durum derse yönelik tutum üzerinde etkili değildir. Ayrıca dersin mesleki kazanımlar üzerinde etkili olduğu yine araştırmalarda ifade edilen sonuçlar arasındadır. Ulaşılan sonuçlar ışığında; öğretim teknolojileri ve materyal odaklı derslere lisans programında daha fazla yer verilmesi, derslere daha fazla teknoloji entegrasyonunun sağlanması ve dersler sonunda öğrencilerinin ürünlerini sergileyebilecekleri ortamlar oluşturulması önerilebilir.