Ortaokul Beşinci Sınıf Öğrencilerinin Sosyal Bilgiler Dersi Bilim Teknoloji Ve Toplum Öğrenme Alanına İlişkin Akademik Başarılarının İncelenmesi


Pala Ş. M., Başıbüyük A.

Milli Eğitim Dergisi, vol.49, no.228, pp.301-334, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract


Abstract: The study aims to investigate the academic achievements levels of the 5th graders related to the theme of Science Technology and Society (STS) stated in the 2018 Social Studies Course Curriculum (SSCC) in terms of various variables. The relational survey model, which is one of the quantitative methods, was employed in the study. The sample of the study consisted of totally 742 participants, who were students in 18 secondary schools in Erzincan province in the second term of the 2017- 2018 education-training year. ‘The Personal Information Form’ (PIF) and Science Technology, and Society Learning Field Achievement Test (STSLFAT) were applied as the data collection tools. According to the results of the study, the achievement levels of the students were observed to be high in general. It was found that the achievement levels changed significantly according to the location of settlement, gender, number of siblings, educational status of parents, parents’ profession, report card, having computer or tablet at home, having an internet connection at home and frequency of being on-line.


Çalışmanın amacı, 5. sınıf öğrencilerinin; 2018 Sosyal Bilgiler Dersi Öğretim Programı’nda (SBDÖP) yer alan, Bilim Teknoloji ve Toplum (BTT) öğrenme alanına ilişkin akademik başarı düzeylerini çeşitli değişkenler açısından incelemektir. Çalışmada, nicel yöntemlerden olan ilişkisel tarama modeli kullanılmıştır. Çalışmanın örneklemi, 2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılının İkinci Dönemi’nde, Erzincan ilinde belirlenmiş 18 ortaokulda öğrenim gören toplam 742 beşinci sınıf öğrencisinden oluşmaktadır. Veri toplama aracı olarak ‘Kişisel Bilgi Formu (KBF)’ ve ‘Bilim Teknoloji ve Toplum Öğrenme Alanı Başarı Testi (BTTÖABT)’ kullanılmıştır. Çalışma sonuçlarına göre öğrencilerin akademik başarısının genel olarak iyi düzeyde olduğu görülmüştür. Başarı düzeyinin; yerleşim yeri, cinsiyet, kardeş sayısı, anne ve baba eğitim durumu, anne ve baba mesleği, karne notu, evlerinde bilgisayar veya tablet olması, evlerinde internet bağlantısı olması ve internete bağlanma sıklığına göre anlamlı olarak değiştiği sonucuna ulaşılmıştır.