Use of LearningApps as a Web 2.0 Application in Turkish Teaching


Creative Commons License

Karadağ B. F. , Garip S.

Çocuk, Edebiyat ve Dil Eğitimi Dergisi, vol.4, no.1, pp.21-40, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

New searches in education have always existed, and the search for different methods and techniques has been carried out frequently. With the development of technology, education has also shifted towards this area and various Web 2.0 tools have been used in teaching environments. LearningApps is one of these tools. The aim of the study is to evaluate the use of LearninApps in reinforcement studies in Turkish lessons with student views. The study was carried out with a phenomenological pattern within the framework of qualitative research method. The study group consists of fifteen students studying in the sixth grade of a single branch secondary school. The data of the research were collected with a semi-structured interview form. The analysis of the data was carried out by content analysis. As a result of the interviews, it was determined that students liked LearningApps very much, stated that it was fun, heartwarming and gave opportunity to individual evaluation, and that this application could be used in reinforcement studies in future lessons. In the conclusion part, suggestions have been made that the LearningApps application can be used for a fun and instructive environment in Turkish lessons, that this application can be used for repetition and individual evaluation in reinforcement studies, and that LearningApps can be used as an alternative to exercise papers.

Eğitimde yeni arayışlar her zaman var olmuş ve sık sık farklı yöntem ve teknik arayışına gidilmiştir. Teknolojinin gelişmesiyle eğitim de bu alana doğru kaymış ve çeşitli Web 2.0 araçlarına öğretim ortamlarında başvurulmuştur. LearningApps da bu araçlardan bir tanesidir. Çalışmanın amacı, Türkçe derslerindeki pekiştirme çalışmalarında LearninApps’ın kullanımını öğrenci görüşleriyle değerlendirmektir. Çalışma nitel araştırma yöntemi çerçevesinde fenomenolojik desenle gerçekleştirilmiştir. Çalışma grubu tek şubeli bir ortaokulun altıncı sınıfında öğrenim gören on beş öğrenciden oluşmaktadır. Araştırmanın verileri yarı yapılandırılmış görüşme formu ile toplanmıştır. Verilerin analizi içerik analiziyle gerçekleştirilmiştir. Yapılan görüşmeler neticesinde, öğrencilerin LearningApps’ı çok beğendikleri, eğlenceli, iç açıcı olduğu ve bireysel değerlendirmeye fırsat tanıdığını belirttikleri ve gelecek derslerde de pekiştirme çalışmalarında bu uygulamanın kullanılabileceğini ifade ettikleri belirlenmiştir. Sonuç kısmında Türkçe derslerinde eğlenceli ve öğretici bir ortam için LearningApps uygulamasından faydalanılabileceği, pekiştirme çalışmalarında tekrar ve bireysel değerlendirme için bu uygulamaya başvurulabileceği ve alıştırma kâğıtlarına alternatif olarak bünyesindeki etkinlikler yoluyla LearningApps’tan istifade edilebileceği gibi önerilerde bulunulmuştur.