Investigation of The e-Learning Process Readiness and Expectations and Self-Efficacy Perceptions of Faculty of Sport Sciences Students


Creative Commons License

Mallı A. Y., Ekinci H. B., Seçer E., Demirel N., Şam C. T.

5 th International Academic Sports Studıes Congress, Trabzon, Turkey, 7 - 09 October 2021, vol.1, pp.526-527

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Volume: 1
  • City: Trabzon
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.526-527
  • Erzincan Binali Yildirim University Affiliated: Yes

Abstract

Introduction and Purpose: The aim of this study is to examine the relationship between regarding the e-learning process readiness and expectations and their self-efficacy perceptions of the students of faculties of sports sciences. Materials and Methods: The research group consists of 146 men and 64 women, a total of 210 university students studying at the faculties of sports sciences. “Personal Information Form”, “Readiness and Expectation Scale for the e-Learning Process” and “General Self-Efficacy Scale” were applied to the participants. Independent sample t-test, ANOVA, pearson correlation and simple linear regression analysis were used in the analysis of the data by reviewing the appropriateness of the parametric tests. Findings: In the research, it was seen that there was no significant difference in self-efficacy perceptions and sub-dimensions according to gender and active sports status, but there was a statistical difference between the groups when compared according to grade level. It has been determined that there is a significant difference in favor of women in terms of readiness and expectations for e-learning, only in the dimension of factors affecting success according to gender. According to the status of active sports, it is seen that the scores of those who do sports are high in other dimensions and total score averages, except for the factor affecting success, and there is a statistically significant difference between the groups in terms of access to technology and technical skills when compared according to the class. There is a positive linear relationship between self-efficacy perception and e-Learning readiness and expectation and self-efficacy perception explains 9% of the variance in e-Learning readiness and expectations. Results: In the research, it was concluded that the self-efficacy perceptions and readiness for e-learning of those who do active sports are higher, and that self-efficacy perception is an important predictor of their readiness and expectations regarding e-learning.

Giriş ve Amaç: Bu çalışmanın amacı, spor bilimleri fakülteleri öğrencilerinin e-öğrenme sürecine ilişkin hazırbulunuşlukları ve beklentileri ile öz yeterlik algıları arasındaki ilişkinin incelenmesidir. Yöntem: Araştırma grubunu spor bilimleri fakültelerinde öğrenim gören 146 erkek 64 kadın toplam 210 üniversite öğrencisi oluşturmaktadır. Katılımcılara “Kişisel Bilgi Formu”, “e-Öğrenme Sürecine İlişkin Hazır Bulunuşluk ve Beklenti Ölçeği” ve “Genel Özyeterlilik Ölçeği (GÖÖ)” uygulanmıştır. Verilerin analizinde parametrik testlerin uygunluğu gözden geçirilerek bağımsız örneklem t-testi, ANOVA, pearson korelasyon ve basit doğrusal regresyon analizi kullanılmıştır. Bulgular: Araştırma da cinsiyete ve aktif spor yapma durumuna göre özyeterlik algıları ve alt boyutlarında anlamlı fark olmadığı fakat sınıf seviyesine göre karşılaştırıldığında gruplar arasında istatistiksel olarak bir farklılık olduğu görülmektedir. E-Öğrenmeye ilişkin hazırbulunuşluk ve beklentilerinde ise cinsiyete göre sadece başarıyı etkileyen faktörler boyutunda kadınlar lehine anlamlı bir fark olduğu tespit edilmiştir. Aktif spor yapma durumuna göre, başarıyı etkileyen faktörler boyutu hariç diğer boyutlar ve toplam puan ortalamalarında spor yapanların puanlarının yüksek olduğu, sınıfa göre karşılaştırıldığında ise teknolojiye erişim ve teknik beceriler boyutularında gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı fark olduğu görülmektedir. Öz yeterlik algısı ile e-Öğrenmeye ilişkin hazırbulunuşluk ve beklenti arasında pozitif yönlü doğrusal ilişki olduğu ve özyeterlik algısının eÖğrenmeye ilişkin hazırbulunuşluk ve beklentilerindeki varyansın % 6’sını açıkladığı görülmektedir. Sonuçlar: Araştırmada aktif spor yapanların öz yeterlik algıları ve e-öğrenmeye ilişkin hazırbulunuşlauklarının daha yüksek olduğu, özyeterlik algısının e-öğrenmeye ilişkin hazırbulunuşluk ve beklentilerinin önemli bir yordayıcısı olduğu sonuçlarına ulaşılmıştır.