How Transformational Leadership Influences Employees’ Voice Behavior? The Role of Work Alienation


Creative Commons License

Koçak D.

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, vol.23, no.41, pp.328-342, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Although the concept of employee voice has attracted the attention of academicians in recent years, it has not been adequately understood in organizations. It is extremely important to determine the factors that affect employee voice in organizations, especially in terms of organizational performance. This study examines the mediating role of work alienation in the effect of transformational leadership on employee voice with reference to social exchange theory. The sample of the research consists of 161 white collar employees of 15 banks operating in Erzincan province. PROCESS macro (for SPSS) statistical programs were used to analyze the research hypothesis. The results showed that work alienation mediated the relationship between transformational leadership and employee voice. Furthermore, there was a positive relationship between transformational leadership and employee voice and a negative relationship between work alienation and employee voice. In line with the results, theoretical and practical effects of the research were discussed.

Çalışan sesliliği kavramı son yıllarda akademisyenlerin yoğun ilgisini çekmiş olmasına rağmen örgütlerde yeterince anlaşılmamıştır. Özellikle örgütlerde çalışan sesliliğine etki eden unsurların tespit edilmesi örgütsel performans açısından son derece önemlidir. Bu çalışmada sosyal değişim teorisi referans alınarak dönüştürücü liderliğin çalışan sesliliği üzerindeki etkisinde işe yabancılaşmanın aracı rolü incelenmiştir. Araştırma örneklemini Erzincan ilinde faaliyet gösteren 15 bankanın 161 beyaz yaka çalışanı oluşturmaktadır. Araştırma hipotezlerinin analiz edilmesinde PROCESS macro (SPSS için) istatistik programı kullanılmıştır. Yapılan analizler sonucunda, işe yabancılaşmanın dönüştürücü liderlik ile çalışan sesliliği arasındaki ilişkide aracı rolünün olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca dönüştürücü liderlik ile çalışan sesliliği arasında pozitif, işe yabancılaşma ile çalışan sesliliği arasında ise negatif yönlü bir ilişki olduğu görülmüştür. Elde edilen sonuçlar doğrultusunda araştırmanın teorik ve pratik etkileri tartışılmıştır.