Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Fahreddîn er-Râzî’ye Göre Aklın Tarifi ve Temel İşlevleri According to Fakhr al-Din al-Razi the Definition and Basic Functions of Intellect

Ortaçağ Araştırmaları Dergisi –Journal of Medieval Researches, cilt.2, ss.23-35, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İSLÂM DÜŞÜNCE TARİHİNDE FELSEFE KARŞITI TAVIRLAR/ANTI-PHILOSOPHICAL ATTITUDES IN THE HISTORY OF ISLAMIC THOUGHT

KESİT AKADEMİ DERGİSİ, cilt.--, ss.79-87, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kant’ın Analitik ve Sentetik Ayrımının, Aristotelesçi Felsefe Geleneği Bakımından Değerlendirilmesi, Examination of Kant’s Analytic-Synthetic Distinction in Terms of Aristotelian Philosophy

GaziosmanpaĢa Üniversitesi Sosyal Bilimler AraĢtırmaları Dergisi Gaziosmanpasa University Social Sciences Researches Journal, cilt.12, ss.149-159, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Fahreddîn er-Râzî’nin Mantık Okulu: Temsilcileri ve Eserleri

Felsefe ve Sosial-Siyasi Elmler Jurnali (Felsefe ve Siyasi Sosyal İlimler Dergisi), cilt.1, ss.6-23, 2017 (Hakemsiz Dergi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

AKLIN EPİSTEMOLOJİK TARİFİ BAĞLAMINDA DİN-AKIL İLİŞKİSİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME

I. Uluslararası Din Ve İnsan Sempozyumu “Din, Dil Ve İletişim”, Eskişehir, Türkiye, 10 - 12 Ekim 2019, cilt.1, ss.33-44

ERZİNCANLI MÜFTÜZÂDE MEHMED (MUHAMMED) SÂDIK’IN MANTIK ÇALIŞMALARI

ULUSLARARASI ERZİNCAN TARİHİ SEMPOZYUMU, Erzincan, Türkiye, 26 - 28 Eylül 2019, cilt.2, ss.1299-1311

Milli Görüş Söylemleri Bağlamında İslamcılık Eleştirileri

Doğumunun 90. Yılında Erbakan Sempozyumu, Konya, Türkiye, 28 - 30 Ekim 2016, cilt.1, ss.201-217

Ord Prof Dr Şemsettin Günaltay ın Mantık Çalışmaları

İlahiyat Fakültelerinin ve İmam Hatip Okullarının Kurucusu M. Şemsettin Günaltay Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 16 - 18 Ekim 2015, cilt.1, ss.413-428

Kitap & Kitap Bölümleri