Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Osmanlı Tarih Yazıcılığında Bir İntihal Örneği Telhîsü’l-Beyân Fî Tahlîsü’l-Büldân

Kafkas Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, ss.339-354, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

SULTAN AHMED b. MUHAMMED’E AİT İSTİHRÂC RİSÂLESİ

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, ss.187-197, 2019 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Fransız Milli Kütüphanesi’nde Bulunan Onsekizinci Yüzyıla Ait Bir El Yazması: Resimli Osmanlı Tarihi

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.5, ss.23-44, 2019 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Solak-zâde Tarihi’ne Göre İstanbul’un Kuruluşuyla İlgili Efsaneler

Akademik Tarih ve Düşünce Dergisi, cilt.6, ss.340-363, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Solak-zâde Tarihi

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, ss.515-531, 2018 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Gelibolulu Mustafa ‘Âlî’nin Mirâtü’l Avâlim İsimli Eseri

Akademik Tarih ve Düşünce Dergisi, cilt.5, ss.64-114, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İngiliz Konsolosluk Raporlarında Rusya’nın 1864 Kafkas Soykırımı ve Çerkeslerin Anadolu’ya Göçleri

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, ss.407-422, 2018 (Hakemli Üniversite Dergisi)

34 AE TARİH 936 ARŞİV NUMARALI SURRE-İ HÜMAYUN MASRAF DEFTERİNİN DEĞERLENDİRMESİ

Erzincan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (EÜSBED), cilt.10, ss.249-258, 2017 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Osmanlı Tarih Yazıcılığında Gazavatnameler ve Ebubekir b. Abdullah’ın Şark Seferleri İsimli Gazavatnamesi

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, cilt.21, ss.665-677, 2017 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hoca sadeddin efendi’nin tacü’t tevârîh isimli eserinin Künhü’l ahbâr, solak-zâde tarihi ve nuhbetü’t tevârîh’e etkileri

Belgü (Ardahan Üniversitesi İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi Dergisi), ss.95-110, 2016 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

1734 Tarihli Bir El Yazmasına Göre Osmanlı İstanbul’undaki Meslek Grupları

V. ULUSLARARASI AHİLİK SEMPOZYUMU, Kırşehir, Türkiye, 3 - 05 Ekim 2019

16. Yüzyıl Osmanlı Tarihçilerine Göre Otlukbeli Savaşı

Uluslararası Erzincan Tarihi Sempozyumu, Erzincan, Türkiye, 26 - 28 Eylül 2019

XIX. Yüzyılda İstanbul’da Modern Hayvanat ve Botanik Bahçelerinin Tesisi

Uluslararası VII. Osmanlı İstanbulu Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 3 - 05 Mayıs 2019, ss.1

Vakıat-ı Sultan Cem'in Osmanlı Tarih Yazıcılığına Tesirleri

2. Uluslararası Türk Dünyası Eğitim Bilimleri ve Sosyal Bilimler Kongresi, Antalya, Türkiye, 6 - 09 Aralık 2018, cilt.4, ss.133-151

İNGİLİZ KONSOLOSLUK RAPORLARINDA RUSYA’NIN 1864 KAFKAS SOYKIRIMI VE ÇERKEZLERİN ANADOLU’YA GÖÇLERİ

2. Uluslararası Osmanlı Coğrafyası Arşiv Kongresi, İstanbul, Türkiye, 20 - 24 Kasım 2017, ss.227-228

Özdemiroğlu Osman Paşanın Şark Seferlerini Anlatan Bazı Eserler

Uluslararası Ahıska Türkleri Sempozyumu, Erzincan, Türkiye, 11 - 13 Mayıs 2017, cilt.2, ss.545-551

XV. Yüzyıl Münevverlerinden Ahmed Bîcân ve Acaib-i Mahlukât İsimli Eseri

Uluslararası Türk Dünyası Eğitim Bilimleri ve Sosyal Bilimler Kongresi, Antalya, Türkiye, 1 - 04 Aralık 2016, cilt.3, ss.621-627

Kitap & Kitap Bölümleri

Târîh-i Yeñi Dünyâ-Hadîs-i Nev

Akıl Fikir Yayınevi, İstanbul, 2019

Osmanlı Dönemi Vakıfları

Erzincan 2019, Akın Hüsrev, Editör, Uyum Ajans, Erzincan, ss.163-173, 2019

Şark Seferleri

Akıl Fikir Yayınları, İstanbul, 2018

Arşiv Belgelerine Göre XIX. Yüzyılın İkinci Yarısında Kıbrıs Vakıflarının İdari, Sosyal ve İktisadi Yapısı

Osmanlı Döneminde Kıbrıs Vakıfları, SÖYLEMEZ M.M, Editör, Yakın Doğu Üniversitesi, Lefkoşa, ss.169-197, 2017