Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Hemşirelik Bölümü Öğrencilerinin Covid-19 Pandemisi Sonrası Yaşadıkları Kaygı Düzeyinin e-Öğrenme İle İlişkisi.

COVID-19 Pandemisinde Araştırma- Yayın ve Eğitim Süreçlerine Bakış Kongresi., İzmir, Turkey, 15 January 2021 Sustainable Development

The Correlation Between Anxiety Levels Experienced by Nursing Students During Post Covid-19 Pandemic and E-Learning

COVID-19 PANDEMİSİNDE ARAŞTIRMA-YAYIN VE EĞİTİM SÜREÇLERİNE BAKIŞ KONGRESİ, Turkey, 15 - 16 January 2021, vol.5, pp.104

Gebelerin Doğum Öncesi Bakıma İlişkin Beklenti ve Memnuniyetlerini Etkileyen Faktörler

6.Uluslararası, 17. Ulusal Hemşirelik Kongresi, Ankara, Turkey, 19 - 21 December 2019, pp.30

Hemşirelerin Üriner Kateter ve Katetere İlişkin Enfeksiyonları Önlemeye Yönelik Bilgi ve Tutumları.

Palandöken Uluslararası Hemşirelik Eğitimi Kongresi, Erzurum, Turkey, 24 - 26 October 2019, pp.5-6

Examınatıon of the Trends of Malpractıce of Nurse By Some Varıables

Taras Shevchenko 1st Internatıonal Congress On Socıal Scıences., 11 - 13 August 2018

Moral Development Level of the Professıonals and the Affectıng Factors: Nurse Sample.

Uluslararası Hemşirelik Uygulamalarında Etik Kongresi (International Congress on Ethics in Nursing Applications), 11 - 12 September 2017

Gebelikte Distresin Tanımlanması

15. Ulusal Hemşirelik Kongresi, Erzurum, Turkey, 18 - 19 September 2015, pp.140

Gebelere Verilen Doğum ve Doğum Sonu Eğitimin Bu Dönemlere İlişkin Endişeyi Azaltmaya Etkisi

, 1. Ulusal Doğum Sonrası Bakım Kongresi (Uluslararası Katılımlı), İzmir, Turkey, 20 - 22 June 2013, pp.145

Qualıty of Lıfe and Affectıng Factors ın Women at Clımacterıc Perıod

8th Congress on Women’s Health & Disease, Kos Island, Greece, 1 - 03 September 2011, pp.30 Sustainable Development

Exposıng Sıtuatıons Mobbıng of The Nurses

1st International Congress on Nursing Education, Research & Practice, Thessalonike, Greece, 15 - 17 October 2009, pp.38

Awareness of Pre-menstrual Syndrome ın Unıversıty Students and The Examınatıon of Copıng Wıth Methods

1st International Congress on Nursing Education, Research & Practice, Thessalonike, Greece, 15 - 17 October 2009, pp.150

Depression and Perceived Social Support from Friends and Family in Person with Vascular and Nonvascular Amputation

3rd EfCCNa Congress / 27th Aniarti Congress: Influencing Critical Care Nursing in Europe, Florence, Italy, 9 - 11 October 2008, pp.136

Hemşirelerin Mesleki Risklerinin Sağlık Sorunlarının ve Koruyucu Davranışlarının İncelenmesi

4. Uluslararası 11. Ulusal Hemşirelik Kongresi, Ankara, Turkey, 5 - 07 September 2007, pp.25

Hemşirelerde İşe Bağlı gerginlik ve Kaygı

42. Ulusal Psikiyatri Kongresi, İstanbul, Turkey, 1 - 05 November 2006, pp.15

Hipertansiyonlu Bireylerde Öfke ve Anksiyete Düzeyleri

. Ulusal Sağlığı Geliştirme ve Sağlık Eğitimi Sempozyumu (Uluslararası Katılımlı),, Ankara, Turkey, 24 - 26 November 2004, pp.28

Metrics

Publication

57

Citation (WoS)

26

H-Index (WoS)

2

Citation (Scopus)

37

H-Index (Scopus)

1

Project

2

Thesis Advisory

5

Open Access

6
UN Sustainable Development Goals