Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

ÇİN’İN AFRİKA’DAKİ DOĞRUDAN YABANCI SERMAYE YATIRIMLARININAFRİKA ÜLKELERİNDEKİ EKONOMİK ETKİSİ

Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

AN ALTERNATIVE VIEW TO THE GLOBAL COAL TRADE: COMPLEX NETWORK APPROACH

STUDIES IN BUSINESS AND ECONOMICS, cilt.15, ss.270-288, 2020 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Türkiye’nin Avrupa Birliği Ülkeleri ile Dış Ticaretinin Yapısal Analizi: Artan Rekabet mi Yoksa Yoğunlaşma mı?

Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, cilt.17, ss.164-180, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

THE EFFECTS OF ECONOMIC COMPLEXITY, EXPORT AND FIXED CAPITAL INVESTMENTS ON INCOME PER CAPITA: THE CASE OF G-20 COUNTRIES

JOURNAL OF MEHMET AKIF ERSOY UNIVERSITY ECONOMICS AND ADMINISTRATIVE SCIENCES FACULTY, cilt.6, ss.393-407, 2019 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Ekonomik Kompleksite, İhracat ve Sabit Sermaye Yatırımlarının Kişi Başına Düşen Gelir Üzerindeki Etkisi: G-20 Ülkeleri Örneği

JOURNAL OF MEHMET AKIF ERSOY UNIVERSITY ECONOMICS AND ADMINISTRATIVE SCIENCES FACULTY, cilt.6, ss.393-407, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Tarımsal Katma Değeri Etkileyen Faktörler Üzerine Bir İnceleme: E7 Ülkeleri Örneği

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ DERGİSİ, cilt.10, ss.403-429, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Sektörel Katma Değer ve Yapısal Dönüşüm İlişkisi: CEE Ülkeleri ve Türkiye Analizi

Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, cilt.20, ss.377-393, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Türkiye ve Rusya Arasındaki Ticari İlişkilerinKompleks Ağ Yaklaşımı ile Sektör Bazlı Analizi

Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, ss.401-433, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The Relationship Between Middle Income Trap and Structural Transformation: The Case of Selected Countries

CENTRAL EUROPEAN JOURNAL OF ECONOMIC MODELLING AND ECONOMETRICS, cilt.11, ss.217-235, 2019 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Complex Network Analysis of International Olive Oil Market

Tarım Ekonomisi Dergisi, cilt.24, ss.117-130, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

OECD Kurucu Ülkelerinde Ekonomik Kompleksite Düzeyi ile Kişi Başına Düşen GSYH Arasındaki İlişki: Panel Eşbütünleşme Analizi

Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Dergisi, cilt.21, ss.374-392, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Türkiye’de Kriz Öncesi ve Kriz Sonrası Dönemde İl Bazında Yakınsama Analizi

Social Sciences Studies Journal, cilt.4, ss.1279-1287, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

AB-28 Ülkelerinde Ulaşim Sektörü ve Uluslararasi Ticaret Lojistiğinin Ağ Analizi İle İncelenmesi

The International New Issues in Social Sciences, cilt.5, ss.205-230, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

An Input-Output Network Structure Analysis Of Selected Countries

Yıldız Social Science Review, cilt.3, ss.65-88, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Global Input - Output Analysis: A Network Approach

Yıldız Social Science Review, cilt.3, ss.89-102, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Complex Network Approach to International Trade of Fossil Fuel

International Journal of Social, Behavioral, Educational, Economic, Business and Industrial Engineering, cilt.10, ss.52-60, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Türkiye’de Savunma Harcamalarının İktisadi Etkileri Üzerine Nedensellik Analizi (1970 – 2010)

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, cilt.15, ss.17-38, 2013 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Türkiye’de İhracata Dayalı Sanayileşme Stratejisi Uygulamaları ve İmalat Sanayii Üzerinde Etkinliği: Nedensellik Analizi (1990-2008)

İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Mecmuası, cilt.60, ss.135-156, 2010 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Analysis of International Trade in the Belt and Road Initiative in terms of Broad Economic Classification

3rd World Conference on Technology, Innovation and Entrepreneurship, İstanbul, Türkiye, 21 - 23 Haziran 2019

Investigation of Global Production Network via Network Analysis

The 19th Annual Conference on Finance and Accounting, 25 Mayıs 2018

Ticaret Savaşları Çağında Çin’in ‘Bir Yol – Bir Kuşak’ Projesi ve Olası Etkiler

2. Uluslararası Türk Dünyası Eğitim Bilimleri ve Sosyal Bilimler Kongresi, 7 - 08 Aralık 2018

İktisadi Karar Birimlerinin Demografik Özelliklerinin Davranışsal İktisatla Analizi: Deneysel İktisat Çalışmaları

4th SCF International Conference on “Economics and Social Impacts of Globalization” and “Future Turkey-European Union Relations”, 26 - 28 Nisan 2018

Uluslararası Zeytin Ticaret Ağının Kompleks Ağ Yaklaşımı ile Analizi

International Social Sciences and Humanities Berlin Conferences, 18 - 21 Mayıs 2017

Kriz Öncesi ve Sonrasında Türkiye’de Gelir Dağılımı

Uluslararası Ekonomi Konferansı UEK-TEK 2016, Muğla, Türkiye, 20 - 22 Ekim 2016, ss.638-658

Network Approach to Input-Output Analysis: The Case of Turkey

2nd Annual International Conference on Social Sciences (AICSS), İstanbul, Türkiye, 2 - 04 Haziran 2016, ss.1

Network Analysis of Turkey's Trade with EU-28 with Regards to Broad Economic Classification

1st Annual International Conference on Social Sciences (AICSS), İstanbul, Türkiye, 21 - 23 Mayıs 2015, ss.1

Kitap & Kitap Bölümleri

China’s Neo-Mercantilist Policies and Growth Process

Smaller World, Bigger Issues, Hale Kırer Silva Lecuna, Editör, Peterlang, 2019

Beşeri Sermaye Teorisi: Klasik Yaklaşımdan Kompleksite Yaklaşımına

Ekonomi Bilimlerinde Güncel Akademik Çalışmalar, Yüksel Akay Ünvan, Editör, IVPE, 2019

Impact of the Chinese Economy on Turkey as an Input Provider

Current Debates in Economics Econometrics, İsmail Şiriner, Şevket Alper Koç, Hilal Yıldız, Editör, Ijopec Publication, 2017

Sosyal ve Ekonomik Ağlar

Kompleksite ve İktisat, Ercan Eren, Serçin Şahin, Editör, Efil, 2017

Türkiye’de 2000 Sonrası Uygulanan Para ve Kur Politikaları

2000 Sonrası Türkiye İktisadının Değişimi, Yusuf Alpaydın - Halil Tunalı, Editör, İto Yayınları, İstanbul, ss.69-104, 2011

Türkiye’de 2000 Sonrası Uygulanan Maliye Politikaları

2000 Sonrası Türkiye İktisadının Değişimi, Yusuf Alpaydın - Halil Tunalı, Editör, İto Yayınları, İstanbul, ss.105-150, 2011