SPOR BİLİMLERİ ALANINDA EĞİTİM GÖREN ÖĞRENCİLERİN KORONAVİRÜSE (COVID-19) YAKALAMA KAYGILARI İLE BESLENMEYE İLİŞKİN TUTUMLARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ


Sevinç D., Seçer E.

5. ULUSLARARASI SAĞLIKLI YAŞAM KONGRESİ, İstanbul, Turkey, 27 - 28 April 2021, pp.30-40

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: İstanbul
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.30-40
  • Erzincan Binali Yildirim University Affiliated: Yes

Abstract

Covid-19 pandemisi Çin’ de ortaya çıkmasıyla birlikte küresel anlamda önemli bir halk sağlığı problemi haline gelerek, birçok organizasyonun iptal edilmesine, eğitim ve iş yeri kısıtlamalarına, dini faaliyetlerin durdurulmasına, dışarı çıkma yasaklarının ilan edilmesine neden olmuştur. Virüs nedeniyle alınan önlemleri takiben bireylerin uzun süre evde kalmaları, sosyal faaliyetlerinin kısıtlanması, beslenme alışkanlıklarının değişmesi, buna paralel olarak da birçok sağlık sorununu tetiklediği düşünülmektedir. Bu çalışmanın amacı spor bilimleri alanında eğitim gören öğrencilerde, Covid-19’a yakalanma kaygıları ile beslenmeye ilişkin tutumları arasında bir ilişki olup olmadığını tespit etmektir. Araştırmada ilişkisel tarama modeli kullanılmıştır. Çalışma grubunu spor bilimleri alanında eğitim gören 227 (83 kadın 144 erkek) öğrenci oluşturmaktadır. Araştırmada öğrencilerin demografik bilgilerini belirlemek amacıyla, “Kişisel Bilgi Formu”, “Sporcuların Yeni Tip Koronavirüse (Covid-19) Yakalanma Kaygısı Ölçeği” ve “Sağlıklı Beslenmeye İlişkin Tutum Ölçeği” kullanılmıştır. Verilerin analizinde dağılım özellikleri belirlenip parametrik testlerin uygunluğu gözden geçirilerek bağımsız örneklem t testi, anova testi, değişkenler arasındaki ilişkiyi belirlemek amacıyla pearson korelasyon analizi ve basit doğrusal regresyon analizi kullanılmıştır. Covid-19 hakkında yeterli bilgiye sahip olanların beslenme hakkında bilgi, olumlu beslenme ve beslenmeye ilişkin toplam puan ortalamalarının olmayanlardan yüksek olduğu görülmektedir. Vücut kitle indeksine göre karşılaştırmalarda ise bireysel kaygı alt boyutunda zayıf olanların normal olanlardan yüksek olduğu; kötü beslenmede zayıf olanların kilolu olanlardan, beslenmeye ilişkin toplam puanda normal olanların kilolu olanlardan yüksek ortalamalara sahip oldukları görülmektedir. Öğrencilerin bireysel kaygı, sosyalleşme kaygısı ve toplam Covid-19’a yakalanma kaygıları ile beslenmeye ilişkin tutumları arasında negatif yönlü anlamlı ilişkiler olduğu belirlenerek, Covid-19’a yakalanma kaygısının sağlıklı beslenmeye ilişkin tutumlarının anlamlı bir yordayıcısı olduğu ve %5,2’ sini açıkladığı tespit edilmiştir.