The Relationship between Customer Value Creating Supply Chain Management Outcomes and Competitive Advantage


Creative Commons License

Balkar O. E.

ATLAS International Refereed Journal on Social Sciences, vol.5, no.24, pp.881-888, 2019 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Competition environment is becoming increasingly harsh for businesses that want to continue their activities in international markets. Opening up to new markets, managing customer relations effectively and creating customer value are critical for companies to maintain their competitiveness. In this context, the supply chain management phenomenon, which emerged as a value chain in the 1980s, is now an important area in the global trade environment with the impact of scientific and technological developments.

This field research was conducted to determine whether the outcomes of the effectively implemented supply chain management process have an impact on creating competitive advantage. In line with the relevant objective, studies in literature have been examined in detail. Then, research variables, sub-dimensions and hypotheses were determined. As a result of the literature review, a questionnaire was created from the propositions with high reliability and validity.

According to the results of the questionnaires that applied to 340 people working at enterprises in Gaziantep province, supply chain management outputs that create customer value have a positive effect on competitive advantage. However, no statistically significant relationship was found between the competitive advantage and product quality, one of the sub-dimensions of supply chain management outputs that create customer value. Furthermore, it has been found that there is a strong positive relationship between competitive advantage and competitive pricing, which is one of the sub-dimensions of supply chain outputs that create customer value.

Uluslararası pazarlarda faaliyetlerini sürdürmek isteyen işletmeler için rekabet ortamı giderek zorlaşmaktadır. Yeni pazarlara açılmak, müşteri ilişkilerini etkin yönetmek ve müşteri değeri yaratmak, firmaların rekabetçiliğini devam ettirmeleri açısından kritik önem arz etmektedir. Bu bağlamda 1980’li yıllarda ortaya çıkan bir değer zinciri niteliğindeki tedarik zinciri yönetimi fenomeni, günümüzde bilimsel ve teknolojik gelişmelerin etkisiyle birlikte küresel ticaret ortamında önemli bir alan olarak ön plana çıkmaktadır.

Bu alan araştırması; etkili bir şekilde uygulanan tedarik zinciri yönetimi sürecinin çıktılarının, rekabet avantajı yaratmada bir etkisi olup olmadığını belirlemek amacıyla gerçekleştirilmiştir. İlgili hedef doğrultusunda, literatürde yer alan çalışmalar detaylı olarak incelenmiştir. Ardından araştırma değişkenleri, alt boyutları ve hipotezler belirlenmiştir. Yazın taraması sonucunda güvenilirlik ve geçerliliği yüksek olan önermelerden bir anket formu oluşturulmuştur.

Gaziantep ilinde faaliyet gösteren işletmelerde çalışan 340 kişiye uygulanan anketlerin analiz sonuçlarına göre müşteri değeri yaratan tedarik zinciri yönetimi çıktılarının, işletmelerin rekabet avantajı üzerinde olumlu bir etkisinin olduğu tespit edilmiştir. Ancak müşteri değeri yaratan tedarik zinciri yönetimi çıktılarının alt boyutlarından ürün kalitesinin rekabet avantajı ve alt boyutlarıyla, aralarında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki bulunamamıştır. Ayrıca, müşteri değeri yaratan tedarik zinciri çıktılarının alt boyutlarından biri olan rekabetçi fiyatlandırma ile rekabet avantajı arasında kuvvetli derecede olumlu bir ilişkinin olduğu tespit edilmiştir.