A Study On Determining The Relationship Between Organizational Trust And Job Satisfaction


Creative Commons License

Baş M.

ATLAS JOURNAL, vol.6, no.36, pp.1144-1155, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 6 Issue: 36
  • Publication Date: 2020
  • Journal Name: ATLAS JOURNAL
  • Journal Indexes: Other Indexes
  • Page Numbers: pp.1144-1155
  • Erzincan Binali Yildirim University Affiliated: Yes

Abstract

In order to direct the human resource, which is considered as the most important resource in providing competitive advantage in enterprises, in order to achieve organizational goals, business employees should be trusted in the organization and should be involved in various activities that increase their job satisfaction. Trust is an extremely important factor for maintaining human relationships. Job satisfaction, on the other hand, is the result of the positive mood of the employees based on their job or experience at work, pleasure from the job and attitude towards the job. In this direction, the purpose of the research is; To examine the variables of organizational trust and job satisfaction and to determine whether there is a significant relationship between these variables. In this context, a data services company with 302 employees in the survey technique in Turkey's Erzincan locations were obtained. SPSS 17 package program was used in the application part of the study. Correlation analysis, regression analysis, Independent Sample T test and One-Way Anova Test were used to evaluate the data. According to the analysis; A positive significant relationship was found between organizational trust and job satisfaction. In terms of demographic factors, organizational trust and job satisfaction differ significantly according to gender, marital status, age and education level, while there is no significant difference according to the duration of work. As a result, it has been revealed that organizational trust has a positive relationship on job satisfaction. 

İşletmelerde rekabet üstünlüğü sağlamada en önemli kaynak olarak kabul edilen insan kaynağının örgütsel amaçların gerçekleştirilmesi amacıyla yönlendirilebilmesi için, işletme çalışanlarının örgüte güvenmeleri sağlanmalı ve iş doyumlarını artırıcı çeşitli faaliyetler içerisine girmeleri gerekmektedir. Güven insan ilişkilerinin sürdürülebilmesi için son derece önemli bir unsurdur. İş doyumu ise iş görenlerin işlerine veya işteki tecrübelerine dayanan olumlu ruh hali, işten duyulan haz ve işe karşı tutumunun bir sonucudur. Bu doğrultuda araştırmanın amacı; örgütsel güven ile iş doyumu değişkenlerini incelemek ve bu değişkenler arasında anlamlı bir ilişki olup olmadığını belirlemektir. Bu kapsamda Türkiye’nin Erzincan lokasyonunda bir hizmet işletmesinde 302 çalışandan anket tekniğiyle veriler elde edilmiştir. Çalışmanın uygulama kısmında SPSS 17 paket programı kullanılmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde, korelasyon analizi, regresyon analizi, Independent Sample T testi ve One-Way Anova Testi kullanılmıştır. Analizlere göre; örgütsel güven ile iş doyumu arasında pozitif yönde anlamlı bir ilişki saptanmıştır. Demografik faktörler açısından ise örgütsel güven ve iş doyumu cinsiyete, medeni duruma, yaşa ve eğitim durumuna göre anlamlı farklılık gösterirken, çalışma süresine göre anlamlı farklılığın olmadığı tespit edilmiştir. Sonuç olarak, örgütsel güvenin iş doyumu üzerinde pozitif yönlü bir ilişkisi olduğu ortaya konmuştur.