DİVAN ŞİİRİNDE ARI VE BALA DAİR KAVRAMLARIN TEŞBİH UNSURU OLARAK KULLANIMI


Creative Commons License

Babür Y.

6. ULUSLARARASI AVRUPA DİSİPLİNLERARASI BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR KONGRESİ 26-27 Ağustos 2022 / Bükreş, Romanya, Bucuresti, Romania, 26 - 27 August 2022, pp.109-110

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Bucuresti
  • Country: Romania
  • Page Numbers: pp.109-110
  • Erzincan Binali Yildirim University Affiliated: Yes

Abstract

There are verses that have been revealed about the bee (Nahl 68-69), which has also been Dec to a surah in the Qur'an. Considering the verse; It’s understood that the honey produced by the bee is a source of healing for humanity. Long-term use of honey in the field of health has been in the treatment of wounds and skin burns. The ancient Egyptians used honey in very different mixtures. Traditional methods have also been developed using the possibilities of modern medicine, and new forms of treatment have appeared. Today, this method of treatment with bee and honey is called apitherapy. Honey and bee have been involved in life as a food and therapeutic material throughout human history. Divan poets have deciphered the concepts of bees and honey in their poems. It is possible to come across such bee and honey concepts as honey, asel, engubin, sehd, mau'l-asel, zenbur and hane-i zenbur in divans. Concepts such as the bee's wing sound, needle, poison; however, it is seen that various idioms related to bees and honey are also used in the poem. Honey, honey sorbet and beehive have been simulated in poetry. The fact that honey is sweet and healing has allowed it to be identified with the various limbs of the beloved and lover. The lover's torment for the lover is sweeter than honey. The heart of the lover is deciphered like a honeycomb of bees; it is riddled with trouble and longing. The heart, burning with love, moans like a bee. It has been likened to the state of those who are inclined to the world when a fly grabs its wing with honey to eat honey and gets stuck. It is possible to find these and similar diagnoses and representations in the countless minds of many poets. These concepts have occupied a very wide place in the meaning world of divan poetry. In the study, examples that attract attention and explain the topic about the use of divan poets concepts related to bee and honey as an element of analogy and representation are given and these examples are explained.

Kur’an’daki bir sureye de adı verilmiş olan arı hakkında (Nahl 68-69) inmiş ayetler söz konusudur. Ayet dikkate alındığında; arının üretmiş olduğu balın insanlık için şifa kaynağı olduğu anlaşılır. Sağlık alanında uzun süreli bal kullanımı, yaraların ve deri yanıklarının tedavisinde olmuştur. Antik Mısırlılar balı çok farklı karışımlarda kullanmışlardır. Geleneksel metotlar, modern tıbbın imkanlarından da faydalanırlarak geliştirilmiş ve yeni tedavi şekilleri ortaya çıkmıştır. Bugün arı ve balla uygulanan bu tedavi yöntemine apiterapi adı verilmektedir. Balın ve arının insanlık tarihi boyunca besin ve tedavi malzemesi olarak hayatın içinde yer aldığı görülmektedir. Divan şairleri de arı ve bala dair kavramları şiirlerine malzeme etmişlerdir. Bal, asel, engübin, şehd, mau’l-asel, zenbur ve hane-i zenbur gibi arı ve bala dair kavramlara divanlarda rastlamak mümkündür.  Arının kanat sesi, iğnesi, zehri; bal, bal şerbeti ve arı kovanı gibi kavramlar, şiirde teşbih konusu olmuştur. Balın tatlı ve şifalı oluşu, sevgili ve sevgilinin çeşitli uzuvlarıyla özdeşleştirilmesini sağlamıştır. Sevgilinin âşığa eziyeti, baldan tatlıdır. Âşığın gönlü, arı peteği gibi şerha şerhadır; dertten ve hasretten delik deşik olmuştur. Aşkla yanan gönül, arı gibi inlemektedir. Sineğin bal yemek için kanadını bala kaptırması ve saplanıp kalması, dünyaya meyledenlerin hâline benzetilmiştir. Bununla birlikte arı ve balla ilgili çeşitli deyimlerin de şiirde kullanıldığı görülmektedir. Bu ve buna benzer teşbih ve temsillere, pekçok şairin sayısız beytinde rastlamak mümkündür. Bu kavramlar divan şiirinin anlam dünyasında oldukça geniş yer tutmuştur. Çalışmada divan şairlerinin arı ve bala dair kavramları teşbih ve temsil unsuru olarak kullanımlarıyla ilgili dikkat çeken ve konuyu kapsayan örnekler verilmiş ve bu örnekler izah edilmiştir.