Dijital Kütüphane E- Öğrenme Ortamlarından Europeana ve Eba Eğitim Sınıfının Hazırbulunuşluk, Beklenti, Memnuniyet ve Akademik Başarı Düzeylerinin İncelenmesi


Creative Commons License

Ünlü İ., Kalkan R.

İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.3, no.24, pp.1910-1929, 2023 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

This study examined the readiness, expectation, satisfaction level and academic achievement levels of secondary school 7th grade students for social studies course, digital library environments. The study group of the research consists of students studying in two secondary schools located in the city center of Ardahan. There are 34 students in total, 18 students in the experimental group and 16 students in the control group. In the study, the pretest/posttest unequalized control group research model, which is one of the quasi-experimental designs, was used. In the quasi-experimental study, a pre-test was applied to determine the preliminary knowledge and readiness levels of the groups about the subject to be applied before the process. Since there was no significant difference as a result of this test, the training model whose effect was expected to be measured was applied and the post-test was conducted after the application was completed. In this model, which was applied to 7th grade students, the study was carried out by making use of the contents of the "Europeana Digital Library" for the experimental group and the contents of the "Education Information Network" for the control group. In the study, “Readiness and Expectation Scale for e-Learning Process” and “Satisfaction Scale for e-Learning Process” were used as data collection tools. In addition, an academic achievement exam was applied to the students, and their academic achievements were determined by taking their 2nd semester 2nd written grades from the student information system. As a result of the study, the data obtained from the research were analyzed with the SPSS (Statistical Package for Social Sciences) 26.0 package program. As a result of this finding, the readiness levels of the 7th grade social studies students of both schools were high, and a statistically significant difference emerged in the experimental group in terms of satisfaction and academic achievement. Keywords: Digitization, Europeana Digital Library, EBA.

Bu çalışma ortaokul 7. sınıf öğrencilerinin sosyal bilgiler dersi, dijital kütüphane ortamlarına yönelik hazırbulunuşluk, beklenti, memnuniyet düzeyi ve akademik başarı düzeylerini incelemiştir. Araştırmanın çalışma grubunu, Ardahan il merkezinde yer alan iki ortaokulda öğrenim görmekte olan öğrenciler oluşturmaktadır. Deney grubunda 18 öğrenci, kontrol grubunda ise 16 öğrenci olmak üzere toplam 34 öğrenci bulunmaktadır. Araştırmada yarı deneysel desen modellerinden ön test/son test eşitlenmemiş kontrol gruplu araştırma modeli kullanılmıştır. Yarı deneysel çalışmada süreç öncesinde grupların uygulanacak konu hakkında ön bilgilerinin ve hazır bulunuşluk seviyelerinin belirlenmesi amacıyla ön test uygulanmıştır. Bu test sonucunda anlamlı bir farklılık görülmediği için etkisinin ölçülmesi beklenen eğitim modeli uygulanmış ve uygulama bittikten sonra son test yapılmıştır. 7.Sınıf öğrencilerine uygulanan bu modelde deney grubuna “Europeana Dijital Kütüphanesi” eğitim içeriklerinden kontrol grubuna “Eğitim Bilişim Ağı” içeriklerinden faydalanılarak çalışma yürütülmüştür. Çalışmada “e-Öğrenme Sürecine İlişkin Hazır Bulunuşluluk ve Beklenti Ölçeği” ile “eÖğrenme Sürecine İlişkin Memnuniyet Ölçeği” veri toplama aracı olarak kullanılmıştır. Ayrıca öğrencilere akademik başarı sınavı uygulanmış 2. dönem 2. yazılı notları öğrenci bilgi sisteminden alınarak akademik başarıları belirlenmiştir. Çalışma sonucunda araştırmadan elde edilen veriler SPSS (Statistical Package for Social Sciences) 26.0 paket programı ile analiz edilmiştir. Bu bulgunun sonucunda her iki okulun 7.sınıf sosyal bilgiler öğrencilerinde hazırbulunuşluk seviyeleri yüksek çıkmış memnuniyet ve akademik başarı açısından deneysel grupta istatistiksel olarak anlamlı bir fark ortaya çıkmıştır. Anahtar Kelimeler: Dijitalleşme, Europeana Dijital Kütüphanesi, EBA