Evaluating the Impacts of Social Media Usage on Motivated Consumer Innovativeness


Creative Commons License

Balkar O. E., Çildir Ç.

Journal of Social and Humanities Sciences Research, vol.8, no.78, pp.3408-3418, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

This study was conducted to investigate the effects of social media usage on motivated consumer innovativeness. For the related purpose, the Onikişubat district of Kahramanmaraş province of Turkey was chosen as the research universe. A field study was carried out on a sample selected by the convenience sampling method. An electronic questionnaire was filled by individuals who lives in the specified place. Statistical analyzes were carried out and interpreted on the data obtained from the 520 available questionnaires.

According to one of the results, the social media usage rates, frequencies and competencies of the participants positively affect their motivated consumer innovativeness levels. In addition, it has been determined that the perceptions of the mentioned variables positively affect socially motivated consumer innovativeness levels. However, unlike other social media variables, social media usage competencies of individuals affect functionally motivated consumer innovativeness in a significant and positive way.

Bu çalışma, sosyal medya kullanımının güdülenmiş tüketici yenilikçiliği üzerindeki etkilerini araştırmak amacıyla yapılmıştır. İlgili amaç doğrultusunda, Türkiye’nin Kahramanmaraş ilinin Onikişubat ilçesi araştırma evreni olarak seçilmiştir. Kolayda örnekleme metoduyla seçilen bir örneklem üzerinden alan araştırması gerçekleştirilmiştir. Elektronik ortamda oluşturulan bir anket formu, belirtilen yerde yaşayan bireyler tarafından doldurulmuştur. Kullanılabilir olan 520 anketten elde edilen veriler üzerinden istatistiksel analizler gerçekleştirilmiş ve yorumlanmıştır.

Erişilen sonuçlardan birine göre katılımcıların sosyal medya kullanım oranları, sıklıkları ve yetenekleri, onların güdülenmiş tüketici yenilikçilik seviyelerini olumlu yönde etkilemektedir. Ayrıca belirtilen değişkenlere yönelik algılarının, sosyal güdülenmiş tüketici yenilikçilik düzeylerini de olumlu yönde etkilediği tespit edilmiştir. Bununla beraber diğer sosyal medya değişkenlerinden farklı olarak bireylerin sosyal medya kullanım yeteneklerinin, fonksiyonel güdülenmiş tüketici yenilikçiliğini anlamlı ve pozitif yönde etkilemektedir.