Cultural Awareness in Home Care Nurses


SELÇUK E. D., KARADENİZ H.

Koç Üniversitesi Hemşirelikte Eğitim ve Araştırma Dergisi, vol.17, no.2, pp.203-206, 2020 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Abstract

Culture is the result of cognitive, affective, behavioral activities of people and the behaviors transferred from generation to generation. Culture has an impact on factors such as economy, nutrition, occupation, gender roles, personal hygiene, clothing, family structure and population policy. Culture also affects people's beliefs, values and social attitudes about health and disease. In societies with various cultures, home care nurses should know the cultural characteristics of the patients they care for and plan their care taking these features into account. Culturally appropriate care should be to understand and understand the culture and to provide holistic care with clinical skills. Home care nurses may have to use their cultural knowledge to protect and maintain the health of the family or community. According to cultural practices and spiritual beliefs, nurses should have cultural awareness in order to provide quality and quality care to individuals who live their lives. When this cultural awareness cannot be achieved, cultural conflicts, cultural gap, cultural shock, health care inequalities, communication disorders and discrimination may affect negatively the quality of the care provided and the satisfaction of the caregivers. This review was made to draw attention to cultural awareness in home care nurses.
Kültür, insanın bilişsel, duyuşsal, davranışsal etkinlikleri sonucundaortaya çıkan değerler ve kuşaktan kuşağa aktarılan davranışlardır.Kültürün, ekonomi, beslenme, meslek, cinsiyet rolleri, kişisel hijyen,giyim, aile yapısı, nüfus politikası gibi faktörler üzerinde etkisi vardır.Kültür, insanların sağlık ve hastalığa ilişkin inançlarını, değerlerini vesosyal tutumlarını da etkiler. Çeşitli kültüre sahip olan toplumlardaevde bakım hemşireleri, bakım verdikleri hastaların kültürel özelliklerinibilmeli ve bu özellikleri dikkate alarak bakımı planlamalıdırlar.Kültürel yönden uygun bakım, kültürü anlayıp bilgili olma, klinik becerilerlebütüncül bakım verme yönünde olmalıdır. Evde bakım hemşireleriaile ya da toplumun sağlığını koruma ve sürdürmede kültürelbilgilerini kullanmak zorunda kalabilir. Kültürel uygulamalar ve maneviinançlara göre yaşamlarını sürdüren bireylere, kaliteli ve niteliklibakım verebilmek için, hemşirelerin kültürel farkındalığa sahip olmasıgerekir. Bu kültürel farkındalığa sahip olunamadığı zaman, kültürel çatışmalar,kültürel boşluk, kültürel şok, sağlık bakımında eşitsizliklere,iletişim bozukluklarına, ayrımcılığa neden olurken, verilen bakımınkalitesini ve bakım alan bireylerinde memnuniyetini de olumsuz yöndeetkileyebilir. Bu derleme evde bakım hemşirelerinde kültürel farkındalığadikkat çekmek amacıyla yapılmıştır.