Etkileşimsel adaletin iş tatmini üzerindeki etkisinde örgütsel çekiciliğin aracı rolü


Baş M., Ersarı G.

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi SBE Dergisi, vol.9, no.2, pp.178-188, 2023 (Peer-Reviewed Journal)