THE RELATIONSHIP BETWEEN MANAGER SUPPORT AND BUSINESS PERFORMANCE IN PUBLIC INSTITUTIONS: CASE OF ERZİNCAN


Creative Commons License

Baş M., Yılmaz F.

20. ULUSLARARASI İŞLETMECİLİK KONGRESİ, Giresun, Turkey, 10 - 13 June 2021, pp.1058-1069

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Giresun
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.1058-1069
  • Erzincan Binali Yildirim University Affiliated: Yes

Abstract

The purpose of this research; To determine whether there is a meaningful relationship between these variables by examining the perceptions of executive support and job performance behavior of employees working in public institutions in Erzincan. In accordance with this purpose; A survey was carried out in Erzincan in Turkey and the Provincial Directorate of Culture, State Administration and Immigration u the survey method face to face with the Apostles 253 staff data were obtained. These data obtained were analyzed using Amos 22 and SPSS 22 programs. The data were tested with reliability, confirmatory factor analysis, correlation and structural equation modeling. As a result of the reliability analysis carried out, it was determined that the scales used in the research have high internal consistency. As a result of the correlation analysis and structural equation analysis, a positive significant relationship was found between executive support and job performance. As the perception of executive support increases, job performance increases.

Bu araştırmanın amacı; Erzincan ilinde kamu kurumlarında görev yapan çalışanların yönetici desteği algılarını ve iş performansı davranışlarını inceleyerek bu değişkenler arasında anlamlı bir ilişki olup olmadığını saptamaktır. Bu amaç doğrultusunda; Türkiye’de Erzincan ilinde bir araştırma gerçekleştirilmiş ve İl Kültür Müdürlüğü, Göç İdaresi ve Devlet u İşleri’ndeki personel ile yüz yüze görüşülerek anket yöntemiyle 253 veri elde edilmiştir. Elde edilen bu veriler Amos 22 ve SPSS 22 programları kullanılarak analiz edilmiştir. Veriler güvenirlik, doğrulayıcı faktör analizi, korelasyon ve yapısal eşitlik modellemesi ile test edilmiştir. Gerçekleştirilen güvenirlik analizi sonucunda araştırmada kullanılan ölçeklerin yüksek iç tutarlılığa sahip olduğu belirlenmiştir. Gerçekleştirilen korelasyon analizi ve yapısal eşitlik analizi sonucunda, yönetici desteği ile iş performansı arasında pozitif yönde anlamlı bir ilişki saptanmıştır. Yönetici desteği algısı arttıkça iş performansı artmaktadır.