Erzincan Folklorunda Hikâyeli Türküler,


Kara R.

Erzincan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.12, pp.177-210, 2019 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Öz: Türküler, halk şiirinin ezgi ile söylenen önemli nazım türlerindendir. Deprem, ölüm, kıtlık, ayrılık, gurbet, göç, kahramanlık, aşk, sevda gibi konularda halkın duygularını dile getirirler. Türküler bir olay üzerine yakılırlar. Yani türkülerin mutlaka başlangıçta bir yakıcısı vardır. Yakıcıları ve ortaya çıkış sebepleri unutulan türküler, zamanla topluma mal olurlar. Halk edebiyatının önemli sözlü ürünlerinden olan türküler, gerek ağızdan ağıza yayılırken, gerek derlemeler sırasında ortaya çıkış sebepleri yani hikâyeleri tespit edilmediği için, şimdiye kadar genellikle sadece sözleri ve ezgileri üzerinde durulmuştur. Bu çalışmamızda, bugüne kadar Erzincan türküleri üzerinde yapılan çalışmalar araştırılmış ve bu çalışmalar hakkında bilgi verilmiştir. Erzincan yöresine ait hikâyeleri türküler tespit edilerek, konuları bakımından değerlendirilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Erzincan, türkü, hikâyeli türkü