A Research on the Perception of Inclusive Leadership of Public Workers


Creative Commons License

Baş M.

Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Elektronik Dergisi, vol.13, no.1, pp.343-354, 2022 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

In this study, a model has been created for the results of inclusive leadership, which is a new leadership style in the management literature. In this model, the relationship between inclusive leadership and employee performance and whether psychological security has a mediating role in this relationship was examined. In this context, data were obtained from 372 public employees working in the Social Security Institution and the General Directorate of Family and Social Policies in the province of Erzincan by survey method. The obtained data were tested using SPSS 22, AMOS 23 and PROCESS Macro programs. As a result of the research, it was determined that inclusive leadership was positively related to employee performance and psychological safety variables, and that there was a positive and significant relationship between psychological safety and employee performance. In addition, it has been determined that psychological safety has a partial mediating role in the relationship between inclusive leadership and employee performance. In line with the results obtained, the theo

Bu çalışmada yönetim literatüründe yeni bir liderlik tarzı olan kapsayıcı liderliğin sonuçlarına yönelik bir model oluşturulmuştur. Bu modelde kapsayıcı liderliğin çalışan performansına etkisi ve bu etkide psikolojik güvenliğin aracı rolünün bulunup bulunmadığını incelenmiştir. Bu kapsamda, Erzincan ilinde Sosyal Güvenlik Kurumu ve Aile ve Sosyal Politikalar Genel Müdürlüğünde görevli 372 kamu çalışanından anket yöntemiyle veri elde edilmiştir. Elde edilen veriler, SPSS 22, AMOS 23 ve PROCESS Makro programları kullanılarak test edilmiştir. Araştırmanın sonucunda, kapsayıcı liderliğin çalışan performansı ve psikolojik güvenlik değişkenleriyle pozitif yönde ilişkili olduğu, psikolojik güvenlik ile çalışan performansı arasında pozitif ve anlamlı bir ilişkinin bulunduğu tespit edilmiştir. Ayrıca, kapsayıcı liderlik ve çalışan performansı arasındaki ilişkide psikolojik güvenliğin kısmı aracı rolünün bulunduğu saptanmıştır. Elde edilen sonuçlar doğrultusunda araştırma bulgularının teorik katkıları tartışılmış ve örgüt ve yöneticilere önerilerde bulunulmuştur.