Tip 2 Diyabetli Bireylerde İnflamatuar Markırların (Ferritin, CRP, PLR ve NLR) Değerlendirilmesi


Karahan Yılmaz S.

5.Uluslararası Beslenme Obezite ve Toplum Sağlığı Kongresi, 19 - 20 May 2021, pp.131-132

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Page Numbers: pp.131-132
  • Erzincan Binali Yildirim University Affiliated: Yes

Abstract

Kronik hastalıklardan Tip 2 diyabette kronik düşük dereceli iltihaplanma yaygın olarak gözlenmektedir. Bu araştırma tip 2 diyabetli bireylerde inflamatuar markırların (ferritin, CRP, PLR ve NLR) değerlendirilmesi amacıyla planlanmıştır. Araştırmaya Ocak 2020-Mart 2020 tarihleri arasında Erzincan Mengücek Gazi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Dahiliye Polikliniği’ne başvuran bireyler dahil edilmiştir. Verilerin toplanmasında anket formu, antropometrik ölçümler (vücut ağırlığı, boy uzunluğu) ve biyokimyasal parametreler (açlık kan şekeri (AKŞ),HbA1c, total kolesterol, trigliserit (TG), yüksek dansiteli lipoprotein kolesterol (LDL-K), düşük dansiteli lipoprotein kolesterol (HDL-K), ferritin, yüksek duyarlıkla C-reaktif protein (Hs-CRP),  Nötrofil lenfosit oranı (NLR), trombosit lenfosit oran (PLR)) kullanılmıştır. Araştırmadan elde edilen veriler SPSS 22.0 istatistik programı ile analiz edilmiştir. Araştırmaya yaş ortalaması 57.8 ± 11.5 olan 116 ( %32.9) erkek ve 237 (% 67.1) kadın olmak üzere 353 birey katılmıştır, bireylerin 167’si (%47.3) tip 2 diyabetlidir.  Diyabeti olan bireylerin total kolesterol, TG, LDL-K, HDL-K, ferritin, HS-CRP ve PLR değerleri daha yüksek iken (p<0.05), NLR değerleri arasında farklılık saptanmamıştır. Diyabeti olan bireylerde HbA1c ile ferritin, Hs-CRP ve PLR; ferritin ile Hs-CRP ve PLR ile NLR değerleri arasında anlamlı ilişki bulunmuştur (p<0.05). Araştırma sonuçları; HbA1c değerleri ile ferritin, Hs-CRP ve PLR değerleri arasında anlamlı bir ilişki olduğunu göstermektedir, tip 2 diyabetin erken teşhisinde ferritin, Hs-CRP ve PLR değerlerinin tarama aracı olarak kullanılabileceğini düşündürmektedir.