The Preschool Teachers’ Perceptions and Views on Foreign Language Teaching via Distance Education for Preschoolers


Creative Commons License

Koç H. K.

International Primary Education Research Journal, vol.7, no.3, pp.91-103, 2023 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

With the increasing need for distance education and developing aspects, distance education practices have become more significant for all educators in various levels. In terms of distance education, preschool education is one of the most vital steps. Further, the necessity of acquiring a foreign language during the early years of formal education has been another popular discussion for many years. Within these perspectives, this study aims to determine the preschool teachers’ views and perceptions on teaching a foreign language to preschoolers via distance education. In order to reach the main research objective, 84 preschool teachers working in public kindergartens, private nurseries and preschools were selected using the maximum variation sampling method in the city center of Erzincan, Türkiye during the 2022-2023 academic year. Questions were asked via a semi-structured interview form, developed by the researcher, and the data was analysed using qualitative research analysis methods. After collecting data through face-to-face interviews, the results were presented by defining the main codes. At the end of the study, it was concluded that the preschool teachers face some common problems because of their distance education practices. Further, they are aware of the importance of teaching a foreign language to preschoolers, but they wish to improve their teaching practices with the help of some training programs effectively to do so.

Uzaktan eğitime olan ihtiyacın artması ve gelişen yönleri ile uzaktan eğitim uygulamaları çeşitli kademelerdeki tüm eğitimciler için daha önemli hale gelmiştir. Uzaktan eğitim açısından okul öncesi eğitim en hayati adımlardan biridir. Ayrıca örgün eğitimin ilk yıllarında yabancı dil edinilmesinin gerekliliği de yıllardır tartışılan bir diğer konu olmuştur. Bu bakış açısıyla, bu çalışma, okul öncesi öğretmenlerinin okul öncesi çocuklara uzaktan eğitim yoluyla yabancı dil öğretimine ilişkin görüş ve algılarını belirlemeyi amaçlamaktadır. Araştırmanın temel amacına ulaşmak için 2022-2023 eğitim-öğretim yılında Türkiye'nin Erzincan il merkezinde anaokulları, özel kreşler ve gündüz bakımevlerinde görev yapan 84 okul öncesi öğretmeni, maksimum çeşitlilik örnekleme yöntemi kullanılarak seçilmiştir. Araştırmacı tarafından geliştirilen yarı yapılandırılmış görüşme formu aracılığıyla sorular sorulmuş ve veriler nitel araştırma analiz yöntemleri kullanılarak analiz edilmiştir. Yüz yüze görüşmeler yoluyla veri toplandıktan sonra ana kodlar tanımlanarak sonuçlar sunulmuştur. Araştırma sonucunda okul öncesi öğretmenlerinin uzaktan eğitim uygulamalarından dolayı bazı ortak sorunlarla karşılaştıkları sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca, okul öncesi öğretmenlerin okul öncesi çocuklara yabancı dil öğretimi noktasında farkındalıklarının yüksek olduğu belirlenmiş, ancak yabancı dil eğitiminin bu dönemde etkili bir şekilde nasıl sunulacağı konusunda destek almalarının gerekli olduğu sonucuna ulaşılmıştır.