SAĞLIK ÇALIŞANLARININ COVİD 19 SÜRECİNDE İŞ YERİNDE DUYGUSAL İYİ OLUŞUN MESLEKİ ÖZDEŞLEŞME ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: ÖRGÜTSEL ERDEMLİLİĞİN ARACILIK ROLÜ


Creative Commons License

Baş M., Ağın K.

ULUSLARARASI İKSAD İKTİSAT KONGRESİ, Ankara, Turkey, 27 February 2022, pp.42-51

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Ankara
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.42-51
  • Erzincan Binali Yildirim University Affiliated: Yes

Abstract

Many factors such as the emergence of new diseases in the world, the proliferation of pandemics, work life under intense stress and unbalanced nutrition have adversely affected human health. Especially the Covid-19 process has turned the business and social world of all people upside down. These developments in the health sector once again reveal the importance of the health sector and health sector workers. The increase in cases in the Covid-19 pandemic, vaccination programs and the intensity in the sector seriously affect the motivation of the employees. Despite all the difficulties they face in this intense work tempo, their treatment of patients, their moral support and their self-sacrifice when necessary show how important the morale, motivation and happiness at work of healthcare professionals is.

 The aim of this study is to examine whether organizational virtue has a mediating role in the effect of emotional well-being on occupational identification. Emotional well-being in the workplace can be expressed as increasing the performance of the employees in their business life, strengthening their talents and abilities, and having more positive emotions and less negative emotions in their integration with their social life. Occupational identification can be defined as an individual's positive internalization or personalization of his/her feelings, thoughts and actions regarding his/her profession. Organizational virtue can be expressed as the individuals working in the organization exhibiting virtuous behaviors such as tolerance, honesty, respect and patience within the organization. In this context, data were collected from 243 people working in the central Provincial Health Directorate of Erzincan by questionnaire technique. Using the SPSS 17 and AMOS 22 package programs, the obtained data were correlated with the emotional well-being, occupational identification and organizational virtuous behavior levels of the employees in the workplace. As a result of the analyzes applied, it was determined that emotional well-being in the workplace, occupational identification and organizational virtue positively affected, while organizational virtuousness had a positive effect on occupational identification. In addition, it has been noted that organizational virtuousness has a mediating role in the effect of emotional well-being at work on occupational identification.

Dünyada her geçen gün yeni hastalıkların çıkması, pandemilerin çoğalması, yoğun stres altında iş yaşamı ve dengesiz beslenme gibi birçok faktör insan sağlığını olumsuz etkilemektedir. Özellikle de Covid-19 süreci tüm insanların iş ve sosyal dünyasını alt üst etmiştir. Sağlık sektöründeki yaşanan bu gelişmeler, özellikle sağlık sektörü ve sağlık sektör çalışanlarının önemini bir kez daha gözler önüne sermektedir. Covid-19 pandemisindeki vaka artışları, aşılama programları ve sektördeki yoğunluk, çalışanların motivasyonu ciddi bir şekilde etkilemektedir. Bu yoğun çalışma temposunda karşılaştıkları tüm zorluklara rağmen, hastaları tedavi etmeleri, hastalara moral vermeleri, gerektiğinde kendi canlarını ortaya koyacak kadar fedakarlıkları sağlık çalışanlarının iş yerindeki moral, motivasyon ve işteki mutluluğunun ne kadar önemli olduğunu göstermektedir.

Bu çalışmanın amacı duygusal iyi oluşun mesleki özdeşleşme üzerindeki etkisinde örgütsel erdemliliğin aracı rolünün bulunup bulunmadığını incelemektir. İş yerinde duygusal iyi oluş, çalışanların iş hayatlarında performanslarını artırma, yetenek ve kabiliyetlerini güçlendirme ve sosyal yaşamıyla entegrasyonunda olumlu duygularının fazla olumsuz duygularının az olması şeklinde ifade edilebilir. Mesleki özdeşleşme bireyin mesleğine ilişkin duygu, düşünce ve hareketlerini olumlu yönde içselleştirmesi ya da kişiselleştirmesi olarak tanımlanabilir. Örgütsel erdemlilik, örgütte çalışan bireylerin, örgüt içinde hoşgörü, dürüstlük, saygı ve sabır gibi erdemli davranışlar sergilemeleri şeklinde ifade edilebilir.  Bu kapsamda, Erzincan merkez İl Sağlık Müdürlüğü’nde çalışan 243 kişiden anket tekniğiyle veri toplanmıştır.  Elde edilen veriler SPSS 17 ve AMOS 22 paket programları kullanılarak çalışanların iş yerinde duygusal iyi oluş, mesleki özdeşleşme ve örgütsel erdemlilik davranışı düzeyleri ilişkilendirilmiştir. Uygulanan analizler sonucunda işyerinde duygusal iyi oluş, mesleki özdeşleşmeyi ve örgütsel erdemliliği; örgütsel erdemliliğin ise mesleki özdeşleşmeyi olumlu yönde etkilediği ortaya çıkmıştır. Ayrıca, işyerinde duygusal iyi oluşun mesleki özdeşleşmeye etkisinde örgütsel erdemliliğin aracılık rolünün bulunduğu tespit edilmiştir.