INVESTIGATION OF INTERNET USE OF ADULTS IN THEIR LEISURE TIME


Birinci M. C., Kül Avan S.

4th International Recreation and Sports Management Congress, Antalya, Turkey, 17 - 20 May 2023, pp.90-91

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Antalya
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.90-91
  • Erzincan Binali Yildirim University Affiliated: Yes

Abstract

İnsanların zamanlarını etkili yönetmeleri sadece çalışma zamanları için değil boş zamanları için de gerekli ve önemli görülmektedir. Bu çalışmanın amacı akademisyenlerin boş zaman yönetimlerinde hangi faktörlerin belirleyici olduğunu incelemek ve akademisyenlerin farklı değişkenlere göre boş zaman yönetimlerini belirlemektir. Yöntem: Çalışma kapsamında akademisyenlerin boş zaman yönetimlerinin cinsiyetlerine, medeni durumlarına, eğitim düzeylerine, ekonomik durumlarına, kurumlarına birimlerine, ünvanlarına ve katıldıkları boş zaman faaliyetlerine göre farklıklarının olup olmadığı incelenmiştir. Çalışmaya farklı ünvana sahip 195 akademisyen katılmıştır. Çalışmada veri toplama aracı olarak katılımcıların demografik özelliklerine yönelik soruların yer aldığı anket formu ve Akgül ve Karaküçük (2015)’ün Türkçe ’ye uyarlayıp geçerliliği ve güvenirliğini yaptığı “Boş Zaman Yönetimi Ölçeği” kullanılmıştır. Çalışma kapsamında veriler tek yönlü varyans analizi ve T testi kullanılarak analiz edilmiştir. Bulgular: Çalışma kapsamında akademisyenlerin boş zaman yönetimleri ile cinsiyetleri ( p>0.419), medeni durumları (p>0.576), eğitim düzeyleri (p>o.o67), ekonomik durumları (p>0.101), kurumları (p>0.338) ve birimleri (p>0.490) arasında anlamlı bir ilişki olmadığı bulgusuna ulaşılmıştır. Bunun yanında katılımcıların boş zaman yönetimleri ile unvanları (p>0.000) ve katıldıkları boş zaman faaliyetleri (p<0.000) arasında anlamlı ilişki olduğu görülmüştür. Sonuç: Çalışma sonucunda akademisyenlerin boş zaman yönetimlerinde en çok ‘’Boş zaman tutumu’’ en az ise ‘’Değerlendirme’’ alt boyutlarının belirleyici olduğu belirlenmiştir. Bunun yanında akademisyenlerin cinsiyetleri, medeni durumları, eğitim düzeyleri, ekonomik durumları ve görevli oldukları kurumları ve birimleri ile boş zaman yönetimleri arasında anlamlı bir fark bulunmazken, ünvanları ve katıldıkları boş zaman faaliyetleri ile boş zaman yönetimleri arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir fark olduğu tespit edilmiştir. Anahtar Kelimeler: Boş Zaman - Boş Zaman Yönetimi - Akademisyen