Obez Bireylerde Visseral Adipozite İndeksleri ile İnflamatuar Markırlar Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi


Karahan Yılmaz S., Eskici G.

X. Uluslarası Beslenme ve Diyetetik Kongresi, 31 March - 04 April 2021, pp.112-113

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Page Numbers: pp.112-113
  • Erzincan Binali Yildirim University Affiliated: Yes

Abstract

Amaç: Obezite kronik inflamatuar bir durum olarak kabul edilmektedir, inflamatuar markırlar obezitenin tanımlanmasında kullanılan visseral adipozite indeksleriyle ilişkilidir. Bu araştırma obez bireylerde visseral adipozite indeksleri (Visseral adipozite indeksi (VAİ) ve Vücut adipozite indeksi (BAİ)) ile inflamatuar markırlar (yüksek duyarlıklı C-reaktif protein (Hs-CRP), trombosit-lenfosit oranı (PLR), nötrofil-lenfosit oranı (NLR)) arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi amacıyla planlanmıştır. Metot: Araştırmaya Aralık 2019-Mart 2020 tarihleri arasında Erzincan Mengücek Gazi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Dahiliye Polikliniği’ne başvuran bireyler dahil edilmiştir. Verilerin toplanmasında anket formu, antropometrik ölçümler (vücut ağırlığı, boy uzunluğu, bel çevresi, kalça çevresi), biyokimyasal parametreler (total kolesterol, trigliserit (TG), yüksek dansiteli lipoprotein kolesterol (LDL-K), düşük dansiteli lipoprotein kolesterol (HDL-K), Hs-CRP, trombosit, lenfosit ve nötrofil) kullanılmıştır. Araştırmadan elde edilen veriler SPSS 22.0 istatistik programı ile analiz edilmiştir. Bulgu: Araştırmaya yaş ortalaması 57.96 ±11.47 olan 114 (%32.6) erkek ve 236 (%67.4) kadın olmak üzere 350 birey katılmıştır. BKİ’ye göre; bireylerin % 17.1’i normal kilolu, % 28.6’sı fazla kilolu ve % 54.3’ü obez olarak belirlenmiştir. Erkeklerde BKİ ve VAİ ile Hs-CRP değerleri arasında anlamlı ilişki bulunmuştur (p<0.05). Kadınlarda ise BKİ, VAİ ve BAİ ile Hs-CRP değeri arasında anlamlı ilişki saptanmıştır (p<0.05). Sonuç: Visseral adipozite artışı kronik inflamasyonu arttırmaktadır.